Title: Ekonomické posouzení přínosů motivačního programu v podniku
Other Titles: Economic assessment of benefits of motivation program in a company
Authors: Kotíková, Klára
Advisor: Pavlák, Miroslav
Referee: Dvořáková, Věra
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8488
Keywords: motivace;stimulace;řízení lidských zdrojů;motivační program;spokojenost zaměstnanců;SWOT analýza
Keywords in different language: motivation;stimulation;human resources management;motivational programme;employee satisfaction;SWOT analysis
Abstract: Tato bakalářská práce je zaměřena na pracovní motivaci zaměstnanců společnosti Tesco Stores ČR, pozornost je věnována především hypermarketu Tesco Ostrov. Hlavním cílem této práce je analyzovat současný proces motivace zaměstnanců a navrhnout zlepšující opatření k posílení této motivace. První část je zaměřena na vymezení základních pojmů, které s tématem úzce souvisejí. V další části je zmíněna základní charakteristika společnosti Tesco a hypermarketu v Ostrově, kterému je později věnována veškerá pozornost. Poté je provedena analýza řízení lidských zdrojů a současného procesu motivování zaměstnanců. Tento současný stav je doplněn o výsledky dotazníkového šetření, které zde proběhlo. Z těchto informací je vypracována SWOT analýza motivace, jejíž slabé stránky slouží jako podklady pro navržení možných opatření, která mají za úkol vylepšit motivaci v hypermarketu Tesco Ostrov. Pro většinu slabých stránek byla vytvořena opatření, která byla následně také zhodnocena. Velká část navrhovaných opatření byla vytvářena vzhledem k finanční situaci provozovny a jsou tak považována za reálná.
Abstract in different language: This bachelor thesis focuses on working motivation of Tesco Stores ČR employees. Attention is focused to the hypermarket in Ostrov. Main goal of this thesis is to analyze current employee motivation process and to suggest improvements for increase motivation. In first part, all keywords for such topic are highlighted for better understanding. Next part focuses on Tesco and main attention goes to Tesco Ostrov hypermarket. Then, analysis of human resource management and current motivation process are compiled. Also, public survey is made and attached to this analysis. SWOT analysis is made from all these informations. Its weaknesses serve as materials for improvement suggestions which could lead to increasing motivation in hypermarket Ostrov. For most of the weaknesses was created measures that were subsequently evaluated. Most of suggestions were created based on hypermarket budget, so most of these are realistic.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Kotikova_Klara_2013.pdfPlný text práce739,66 kBAdobe PDFView/Open
Kotikova v.pdfPosudek vedoucího práce563,84 kBAdobe PDFView/Open
Kotikova o.pdfPosudek oponenta práce547,27 kBAdobe PDFView/Open
Kotikova ob.pdfPrůběh obhajoby práce342,82 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/8488

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.