Název: Ekonomické posouzení přínosů motivačního programu v podniku
Další názvy: Economic assessment of benefits of motivation program in a company
Autoři: Kotíková, Klára
Vedoucí práce/školitel: Pavlák, Miroslav
Oponent: Dvořáková, Věra
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8488
Klíčová slova: motivace;stimulace;řízení lidských zdrojů;motivační program;spokojenost zaměstnanců;SWOT analýza
Klíčová slova v dalším jazyce: motivation;stimulation;human resources management;motivational programme;employee satisfaction;SWOT analysis
Abstrakt: Tato bakalářská práce je zaměřena na pracovní motivaci zaměstnanců společnosti Tesco Stores ČR, pozornost je věnována především hypermarketu Tesco Ostrov. Hlavním cílem této práce je analyzovat současný proces motivace zaměstnanců a navrhnout zlepšující opatření k posílení této motivace. První část je zaměřena na vymezení základních pojmů, které s tématem úzce souvisejí. V další části je zmíněna základní charakteristika společnosti Tesco a hypermarketu v Ostrově, kterému je později věnována veškerá pozornost. Poté je provedena analýza řízení lidských zdrojů a současného procesu motivování zaměstnanců. Tento současný stav je doplněn o výsledky dotazníkového šetření, které zde proběhlo. Z těchto informací je vypracována SWOT analýza motivace, jejíž slabé stránky slouží jako podklady pro navržení možných opatření, která mají za úkol vylepšit motivaci v hypermarketu Tesco Ostrov. Pro většinu slabých stránek byla vytvořena opatření, která byla následně také zhodnocena. Velká část navrhovaných opatření byla vytvářena vzhledem k finanční situaci provozovny a jsou tak považována za reálná.
Abstrakt v dalším jazyce: This bachelor thesis focuses on working motivation of Tesco Stores ČR employees. Attention is focused to the hypermarket in Ostrov. Main goal of this thesis is to analyze current employee motivation process and to suggest improvements for increase motivation. In first part, all keywords for such topic are highlighted for better understanding. Next part focuses on Tesco and main attention goes to Tesco Ostrov hypermarket. Then, analysis of human resource management and current motivation process are compiled. Also, public survey is made and attached to this analysis. SWOT analysis is made from all these informations. Its weaknesses serve as materials for improvement suggestions which could lead to increasing motivation in hypermarket Ostrov. For most of the weaknesses was created measures that were subsequently evaluated. Most of suggestions were created based on hypermarket budget, so most of these are realistic.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPM)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP_Kotikova_Klara_2013.pdfPlný text práce739,66 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kotikova v.pdfPosudek vedoucího práce563,84 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kotikova o.pdfPosudek oponenta práce547,27 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kotikova ob.pdfPrůběh obhajoby práce342,82 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/8488

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.