Název: Analýza hospodaření výrobního podniku v době hospodářské krize
Další názvy: Analysis of the manufacturing company during the economic crisis
Autoři: Pfeifferová, Nikol
Vedoucí práce/školitel: Hofman, Jiří
Oponent: Taušl Procházková, Petra
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8498
Klíčová slova: hospodářská krize;analýza;podnik
Klíčová slova v dalším jazyce: economic crisis;analysis;company
Abstrakt: Bakalářská práce je zaměřena na analýzu hospodaření výrobního podniku v době hospodářské krize. Cílem práce je nejen analyzovat podnik v době hospodářské krize, ale také posoudit jeho finanční zdraví a vytvořit opatření a vhodná doporučení do dalších let. První část práce popisuje současnou ekonomickou krizi a automobilový průmysl, kde informuje o možných rizicích a dopadech na české podniky. Ve druhé části je představena společnost, odkoupení společnosti Flabeg, její vize, strategie a cíle. Poslední část obsahuje zpracování finanční analýzy, která zahrnuje absolutní a poměrové ukazatele a uvedení prodejů společnosti. Díky souhrnnému ukazateli, bonitním a bankrotním modelům je možné posoudit finanční zdraví podniku.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis is focused on an analysis of a financial management production company within economic crisis. The aim of this thesis is not only to analyse a company in times of economic crisis, but also to assess its financial health and develop measures and make appropriate recommendations for following years. The first part describes the current economic crisis and the automotive indrustry, where thesis informs about potential risks and impacts on Czech companies. The second part presents the company, purchase Flabeg Company, its vision, strategy a targets. The last part contains the processing of the financial analysis that includes the absolute and ratios and commissioning of the company's sales. Thanks to aggregate indicator, creditworthy and bankrupt models it is possible to assess the financial health of the company.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPM)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarska prace_Nikol Pfeifferova.pdfPlný text práce1,27 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Pfeifferova v.pdfPosudek vedoucího práce524,13 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Pfeifferova o.pdfPosudek oponenta práce642,37 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Pfeifferova ob.pdfPrůběh obhajoby práce350,28 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/8498

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.