Název: Ekonomické posouzení přínosů motivačního programu v podniku
Další názvy: Economic assessment of benefits of motivation program in a company
Autoři: Svátek, Martin
Vedoucí práce/školitel: Pavlák, Miroslav
Oponent: Egerová, Dana
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8508
Klíčová slova: motiv;stimul;motivace;motivační program
Klíčová slova v dalším jazyce: motive;incentive;motivation;motivational programme
Abstrakt: Bakalářská práce na téma Ekonomické posouzení přínosů motivačního programu v podniku se v první části zabývá pojmy nezbytnými pro pochopení celé problematiky motivování pracovníků. Následně práce přechází k charakteristice konkrétní firmy. Je zde blíže popsán její aktuální motivační program a za pomoci dvou pracovníků ze společnosti jsou zde také rozebrány silné a slabé stránky skrze SWOT analýzu. Po podrobném popsání těchto stránek následuje návrh opatření k překonání jedné z nejslabších stránek. Tato opatření, následována finálním zhodnocením, jsou v závěrečné části zakomponována do autorem navrhovaného motivačního programu.
Abstrakt v dalším jazyce: In it´s first part the thesis on Economic assessment of benefits of motivation program in a company deals with the terms essential to understand a complex issue of motivating employees. This is followed by a characteristics of a specific company. A closer insight to the company´s actual incentive program is given and by a SWOT analysis the strong and the weak points of this program are overhauled with an assistance of two employees of the company. A suggestion to overcome one of the weakest points follows after a thorough descriptions of these. In the termal part, followed by the final evaluation, these suggested measures are used in an incentive program devised by the author.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPM)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
bp_martin_SVATEK.pdfPlný text práce737,19 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Svatek v.pdfPosudek vedoucího práce528,65 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Svatek o.pdfPosudek oponenta práce603,03 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Svatek ob.pdfPrůběh obhajoby práce365,55 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/8508

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.