Název: Management lidských zdrojů
Další názvy: Human resources management
Autoři: Zítková, Ivana
Vedoucí práce/školitel: Pavlák, Miroslav
Oponent: Jermář, Milan
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8510
Klíčová slova: management lidských zdrojů;podniková kultura;personální činnosti;motivace
Klíčová slova v dalším jazyce: human resources management;corporate culture;human resources processes;motivation
Abstrakt: Předložená bakalářská práce je zaměřena na oblasti managementu lidských zdrojů v podniku PULS investiční, s.r.o. Cílem práce byla charakteristika podnikové kultury, analýza personálních činností a současného stavu motivace, na jejichž základě byl navržen motivační program a následně zhodnocena ekonomická efektivita navrhovaných opatření. Práce obsahuje teoretické poznatky o uvedené problematice, které jsou východiskem pro část praktickou, která byla prováděna ve vybraném podniku. Praktická část obsahuje krátký popis vybrané společnosti, charakteristiku podnikové kultury, analýzu personálních činností v podniku a motivační program, jehož součástí je dotazníkové šetření, které zjišťuje spokojenost zaměstnanců se současným stavem motivování, návrh na zlepšení stávajícího motivačního programu a zhodnocení ekonomické efektivity navrhovaných opatření.
Abstrakt v dalším jazyce: The presented bachelor?s dissertation is focused on the management of human resources in the company PULS investiční, s.r.o. The aim of this work was to characterize the corporate culture, personnel activities and analysis of the current state of motivation on the basis of an incentive program was designed and subsequently evaluated the economic effectiveness of the proposed measures. The work includes theoretical knowledge about the issues that are the basis for the practical part, which was carried out in the selected company. The practical part contains a brief description of the selected company, characteristics of corporate culture, analysis of HR activities in the company and the incentive program, which includes a questionnaire that determines employee satisfaction with the current state of motivation, a proposal to improve the existing incentive program and evaluation of the economic effectiveness of the proposed measures.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce (KPM) / Bachelor´s works (DBM)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Zitkova_BP.pdfPlný text práce1,38 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Zitkova v.pdfPosudek vedoucího práce557,89 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Zitkova o.pdfPosudek oponenta práce277,05 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Zitkova ob.pdfPrůběh obhajoby práce377,31 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/8510

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.