Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorPavlák, Miroslavcs
dc.contributor.authorZítková, Ivanacs
dc.contributor.refereeJermář, Milancs
dc.date.accepted2013-06-11cs
dc.date.accessioned2014-02-06T12:41:27Z
dc.date.available2012-10-31cs
dc.date.available2014-02-06T12:41:27Z
dc.date.issued2013cs
dc.date.submitted2013-05-03cs
dc.identifier54323cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/8510
dc.description.abstractPředložená bakalářská práce je zaměřena na oblasti managementu lidských zdrojů v podniku PULS investiční, s.r.o. Cílem práce byla charakteristika podnikové kultury, analýza personálních činností a současného stavu motivace, na jejichž základě byl navržen motivační program a následně zhodnocena ekonomická efektivita navrhovaných opatření. Práce obsahuje teoretické poznatky o uvedené problematice, které jsou východiskem pro část praktickou, která byla prováděna ve vybraném podniku. Praktická část obsahuje krátký popis vybrané společnosti, charakteristiku podnikové kultury, analýzu personálních činností v podniku a motivační program, jehož součástí je dotazníkové šetření, které zjišťuje spokojenost zaměstnanců se současným stavem motivování, návrh na zlepšení stávajícího motivačního programu a zhodnocení ekonomické efektivity navrhovaných opatření.cs
dc.format49 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezenícs
dc.subjectmanagement lidských zdrojůcs
dc.subjectpodniková kulturacs
dc.subjectpersonální činnostics
dc.subjectmotivacecs
dc.titleManagement lidských zdrojůcs
dc.title.alternativeHuman resources managementen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta ekonomickács
dc.description.departmentKatedra podnikové ekonomiky a managementucs
dc.thesis.degree-programEkonomika a managementcs
dc.description.resultObhájenocs
dc.description.abstract-translatedThe presented bachelor?s dissertation is focused on the management of human resources in the company PULS investiční, s.r.o. The aim of this work was to characterize the corporate culture, personnel activities and analysis of the current state of motivation on the basis of an incentive program was designed and subsequently evaluated the economic effectiveness of the proposed measures. The work includes theoretical knowledge about the issues that are the basis for the practical part, which was carried out in the selected company. The practical part contains a brief description of the selected company, characteristics of corporate culture, analysis of HR activities in the company and the incentive program, which includes a questionnaire that determines employee satisfaction with the current state of motivation, a proposal to improve the existing incentive program and evaluation of the economic effectiveness of the proposed measures.en
dc.subject.translatedhuman resources managementen
dc.subject.translatedcorporate cultureen
dc.subject.translatedhuman resources processesen
dc.subject.translatedmotivationen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Zitkova_BP.pdfPlný text práce1,38 MBAdobe PDFView/Open
Zitkova v.pdfPosudek vedoucího práce557,89 kBAdobe PDFView/Open
Zitkova o.pdfPosudek oponenta práce277,05 kBAdobe PDFView/Open
Zitkova ob.pdfPrůběh obhajoby práce377,31 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/8510

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.