Název: Komunikace v projektovém týmu
Další názvy: Communication within the project team
Autoři: Preslová, Hana
Vedoucí práce/školitel: Dvořáková, Věra
Oponent: Egerová, Dana
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8513
Klíčová slova: projektový management;projekt;projektový tým;projektový manažer;komunikace
Klíčová slova v dalším jazyce: project management;project;project team;project manager;communication
Abstrakt: Hlavním cílem bakalářské práce je analyzovat a zhodnotit komunikaci v projektovém týmu společnosti První certifikační autorita, a.s., případně navrhnout příslušná řešení, doporučení či opatření vhodná ke zlepšení možných nedostatků této komunikace. Bakalářská práce je členěna do osmi kapitol. První kapitola je soustředěna na teoretické pojetí pojmů projektový management, projekt, projektový tým a projektový manažer, druhá kapitola pak teoreticky seznamuje s pojmem komunikace (sociální, firemní, projektová). Třetí kapitola představuje společnost První certifikační autorita, a.s. a následující kapitola je zaměřena na prezentaci jejích produktů a služeb. V páté kapitole se pak zabývám popisem konkrétního projektu a projektového týmu. Kapitolou šestou charakterizuji komunikaci v tomto projektovém týmu, v kapitole sedm pak provádím její analýzu, na základě již zmíněného dotazníkového šetření a rozhovorů. V poslední osmé kapitole se snažím navrhnout možná opatření, řešení či doporučení, která by mohla napomoci ke zlepšení stávající komunikace v projektovém týmu. Důvodem výběru tohoto tématu je mé přesvědčení o důležitosti komunikace mezi lidmi.
Abstrakt v dalším jazyce: The main objective of the Bachelor thesis is to analyze and evaluate communication within the project team of the First certification authority, Inc. or to propose appropriate solutions, recommendations or appropriate measures to improve the potential shortcomings of this communication. The thesis is divided into eight chapters. The first chapter is focused on the theoretical concept of the concepts of project management, the project, the project team and the project manager, the second charter then in theory, introduces the concept of communication (social, corporate, project). The third chapter introduces the company?s I.CA and the following chapter is focused on the presentation of its products and services. In the fifth chapter, then deal with the description of a particular project and the project team. Chapter six characterizing communication in this project team,in chapter seven then doing her analysis, based on the already mentioned questionnaire surfy and interviews. In the final eighth chapter trying to suggest possible measures, solutions and recommendations that could help to improve existing communication within the project team. The reason for choosing this topic is my belief about the importance of communication between people.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPM)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP - Komunikace v projektovem tymu.pdfPlný text práce1,34 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
BP_preslova_VP.PDFPosudek vedoucího práce602,57 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
BP_preslova_OP.PDFPosudek oponenta práce584,06 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
preslova_obhajoba.PDFPrůběh obhajoby práce243,79 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/8513

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.