Title: Identifikace zubního kazu a srovnání výsledků mezi osteologem a stomatologem na souboru z pozdně středověkého a novověkého hřbitova "U Zvonu"
Other Titles: Identification of dental caries and comparison of results between osteologyst and dentist on the set of late medieval and modern cemetery "U Zvonu"
Authors: Šneberger, Jiří
Advisor: Pankowská, Anna
Referee: Jarošová, Ivana
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8519
Keywords: zubní kaz;intra-observační shoda;stomatolog;antropolog;vizuální hodnocení
Keywords in different language: caries;intra-oberver agreetment;dentist;anthropologist;vizual evaluation
Abstract: Diplomová práce navazuje na předešlé studie zabývající se hodnocením shody v diagnostice zubního kazu na zubech pocházejících z archeologických sérií (např. Liebe-Harkort, 2010, 2011). V těchto výzkumech byla prokázána neshoda v hodnocení kazů mezi jednotlivými odborníky, jak ze strany osteologů, tak stomatologů. Tato skutečnost se stává podnětem pro další testování shody v určování kazů mezi badateli. Diplomová práce si klade za cíl tuto shodu otestovat a otevřít téma diskuze zda jsou dosud interpretovaná zjištění na základě zubních kazů skutečně pravdivá. Získání relevantních dat pro paleoepidemiologické výzkumy tvoří zcela elementární vstup pro další analýzy a interpretace zdraví a stravy minulých populací a pokud jsou tato data nepravdivá, nelze následující rekonstrukce považovat za správné. Primárním cílem je tedy zhodnocení intra-observační a inter-observační shody (chyby) mezi dvěma osteology a dvěma stomatology při určování zubních kazů na dentálním materiálu pozdního středověku a novověku z lokality Plzeň U Zvonu. Následně se autor pokusí na základě rentgenových snímků vyhodnotit korektnost evaluace zubních kazů jednotlivými badateli. Z tohoto hodnocení musí být pro svůj charakter vyjmuty iniciální kazy, které není možné zachytit na RTG snímcích.
Abstract in different language: This master thesis follows previous studies which were interest in evaluation of dental caries from archaeological samples. In these studies has been demonstrated disagreement in evaluation of dental caries between osteologists and anthropologists. This fact was impuls for other evaluation of agreement in assessment of dental caries. Main object is testing of intra-observer and inter-observer agreement and open dicusion if studies based on visual evaluation of dental caries can be biased. Relevant informations are elemental for each paleoepidemiological researches which are the most important methods to obtain information about health and diet of past populations. So primary aim is evaluating of intra-observer and inter-observer agreement between two dentists and two anthropologists in assessment of dental caries from Medieval and Moder age cemetery Plzeň "U Zvonu". After thet author will try verify correctness of assessments of all researchers by RTG pictures.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KSA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Sneberger_2013.pdfPlný text práce550,77 kBAdobe PDFView/Open
Sneberger_posudek vedouciho.pdfPosudek vedoucího práce1,28 MBAdobe PDFView/Open
Sneberger_posudek oponenta.pdfPosudek oponenta práce1,49 MBAdobe PDFView/Open
Sneberger_prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce367,32 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/8519

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.