Title: Prezentace žen v řídících pracovních pozicích v magazínech o životním stylu
Other Titles: Presentation of Women in managerial working Positions in Lifestyle Magazines
Authors: Králová, Nikola
Advisor: Sosna, Daniel
Referee: Zíková, Tereza
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8526
Keywords: média;femininita;pracovní trh;emancipace;obsahová analýza
Keywords in different language: media;femininity;labor market;emancipation;content analysis
Abstract: Tato práce se věnuje propojení genderu, médiím a pracovnímu trhu v současné společnosti. Konkrétně je pozornost zaměřena na prezentaci žen ve veřejné sféře, zejména na trhu práce, v lifestylovém časopise Cosmopolitan. Vzhledem k tomu, že média a společnost fungují na základě propojení, kdy se mediální sdělení stávají nositeli ideologií, které jsou společností legitimně přijímané, nám studium mediální prezentace žen na pracovním trhu napomáhá odhalit, jakým způsobem jsou současnou dominantní společností a kulturou, vnímány. Na základě kvantitativního výzkumu byla odhalena četnost daného tématu. Kvalitativním výzkumem, konkrétně obsahovou a obrazovou analýzou jsem se pokusila zjistit zejména způsob, jakým jsou ženy na pracovním trhu a ve vyšších pracovních pozicích prezentovány a jaká nejčastější spojení se v tomto kontextu objevují.
Abstract in different language: This thesis deals with the relationship among gender, media, and the labor market in contemporary society. Specifically, the attention is focused on the presentation of women in the public sphere, especially in the labor market in the lifestyle magazine Cosmopolitan. Due to the fact that the media and society are functioning on the basis of interdependence and also that media messages are becoming bearers of ideologies that are legitimately accepted in society, the study of media presentation of women in the labor market helps us reveal in what way women are perceived in the current dominant society and culture. The frequency of the topic was revealed on the basis of quantitative research. With the aid of a qualitative research, namely using content and image analysis, I tried to find out particularly the way women are presented in the labor market and in higher job positions and what are the most common connections appearing in this context.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KSA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kralova_dp_2013_.pdfPlný text práce2,81 MBAdobe PDFView/Open
Kralova_posudek vedouciho.pdfPosudek vedoucího práce1,14 MBAdobe PDFView/Open
Kralova_posudek oponenta.pdfPosudek oponenta práce1,33 MBAdobe PDFView/Open
Kralova_prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce371,49 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/8526

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.