Název: Lexicon a slovní zásoba
Další názvy: Lexicon and vocabulary
Autoři: Deinechyna, Yevgeniia
Vedoucí práce/školitel: Horová, Helena
Oponent: Koláříková, Dagmar
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8552
Klíčová slova: lexikon;slovní zásoba;slovo;lexém;klasifikace a různorodost francouzského lexikonu;dialekt;sociolecty;neologismy;archaismy;vulgarismy
Klíčová slova v dalším jazyce: lexicon;vocabulary;word;lexeme;classification and diversity of French lexicon;dialect;sociolect;neologisms;archaisms;vulgarismes
Abstrakt: Cílem této bakalářské práce je představit lexikon a slovní zásobu. Skládá se ze dvou částí: teoretické a praktické. Práce obsahuje úvod, závěr a seznam použité literatury. V úvodu je uvedena aktuálnost tématu a cíl této práce, strukturu a použité zdroje. V teoretické části je vysvětleno pojetí lexikonu, slovní zásoby, slova, lexému a také různé typy slovníků. Tato část také zahrnuje a popisuje různorodost francouzského lexikonu. Cílem praktické části je uvést příklady k teoretické části a provést jejich analýzu. V závěru jsou uvedeny výsledky práce. Příloha obsahuje autentické dokumenty a jiné dokumenty vztahující se k textu této práce.
Abstrakt v dalším jazyce: The aim of this work is to present the lexicon and vocabulary. It consists of two parts: theoretical and practical. The work contains an introduction, conclusion and bibliography. In the introduction, the relevance of the topic and purpose of this work, structure and resources used. In the theoretical section explains the concept lexicon, vocabulary, word, lexeme, and various types of dictionaries. This section also includes and describes the diversity of the French lexicon. The practical part is to illustrate the theoretical part and analyze them. In conclusion, the results of the work. Appendix contains authentic documents and other documents related to the text of this work.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce (KRO) / Bachelor´s works (DRL)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Ievgeniia Deinechyna _le lexique et le vocabulaire.pdfPlný text práce2,47 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Deinechyna vedouci.PDFPosudek vedoucího práce635,72 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Deinechyna_oponentPosudek oponenta práce1,26 MBUnknownZobrazit/otevřít
Deinechyna_obhajobaPrůběh obhajoby práce456,21 kBUnknownZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/8552

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.