Title: Sezónní dynamika vybraných druhů střevlíkovitých brouků (Coleoptera; Carabidae) přírodní rezervace Petrovka
Other Titles: The seasonal dynamics of selected species Carabidae (Coleoptera) in the nature reserve Petrovka
Authors: Mrázková, Martina
Advisor: Hradská, Ivana
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8634
Keywords: brouci;Petrovka;sezónní dynamika;střevlíkovití
Keywords in different language: beetles;Petrovka;seasonal occurrence;Carabidae
Abstract: V období březen - říjen 2012 byl v přírodní rezervaci Petrovka prováděn výzkum střevlíkovitých brouků, se zaměřením na zjištění sezónního výskytu vybraných druhů v této lokalitě. Za použití zemních pastí instalovaných na jednotlivých stanovištích bylo v průběhu roku zjištěno 22 druhů střevlíků. Pro studium sezónní dynamiky bylo následně vybráno pět druhů (Carabus hortensis,Carabus violaceus, Pterostichus niger, Abax parallelepipedus a Abax parallelus), které byly dominantními druhy zjištěnými během průzkumu. Zjištěné poznatky o době výskytu těchto druhů se víceméně shodují s údaji zjištěnými jinými autory zabývajícími se touto problematikou.
Abstract in different language: During March - October 2012 ran in the nature reserve Petrovka monitoring of beetles (Coleoptera; Carabidae) with a focus on finding seasonal occurrence of selected species in this area. Were used terrestrial traps installed at various sites in the course of the year found 22 kinds of families Carabidae. To study the seasonal dynamics was subsequently selected five species (Carabus hortensis, Carabus violaceus, Pterostichus niger, Abax parallelepipedus and Abax parallelus) were the dominant species found during the survey. The findings on the time of occurrence of these species are more or less identical with those found by other authors dealing with this issue.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KBI)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DIPLOMOVA PRACE_MARTINA MRAZKOVA_2013.pdfPlný text práce4,36 MBAdobe PDFView/Open
mrazkova v.pdfPosudek vedoucího práce678,26 kBAdobe PDFView/Open
mrazkova o.pdfPosudek oponenta práce620,38 kBAdobe PDFView/Open
mrazkova.pdfPrůběh obhajoby práce160,61 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/8634

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.