Název: Sezónní dynamika vybraných druhů střevlíkovitých brouků (Coleoptera; Carabidae) přírodní rezervace Petrovka
Další názvy: The seasonal dynamics of selected species Carabidae (Coleoptera) in the nature reserve Petrovka
Autoři: Mrázková, Martina
Vedoucí práce/školitel: Hradská, Ivana
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8634
Klíčová slova: brouci;Petrovka;sezónní dynamika;střevlíkovití
Klíčová slova v dalším jazyce: beetles;Petrovka;seasonal occurrence;Carabidae
Abstrakt: V období březen - říjen 2012 byl v přírodní rezervaci Petrovka prováděn výzkum střevlíkovitých brouků, se zaměřením na zjištění sezónního výskytu vybraných druhů v této lokalitě. Za použití zemních pastí instalovaných na jednotlivých stanovištích bylo v průběhu roku zjištěno 22 druhů střevlíků. Pro studium sezónní dynamiky bylo následně vybráno pět druhů (Carabus hortensis,Carabus violaceus, Pterostichus niger, Abax parallelepipedus a Abax parallelus), které byly dominantními druhy zjištěnými během průzkumu. Zjištěné poznatky o době výskytu těchto druhů se víceméně shodují s údaji zjištěnými jinými autory zabývajícími se touto problematikou.
Abstrakt v dalším jazyce: During March - October 2012 ran in the nature reserve Petrovka monitoring of beetles (Coleoptera; Carabidae) with a focus on finding seasonal occurrence of selected species in this area. Were used terrestrial traps installed at various sites in the course of the year found 22 kinds of families Carabidae. To study the seasonal dynamics was subsequently selected five species (Carabus hortensis, Carabus violaceus, Pterostichus niger, Abax parallelepipedus and Abax parallelus) were the dominant species found during the survey. The findings on the time of occurrence of these species are more or less identical with those found by other authors dealing with this issue.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KBI)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DIPLOMOVA PRACE_MARTINA MRAZKOVA_2013.pdfPlný text práce4,36 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
mrazkova v.pdfPosudek vedoucího práce678,26 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
mrazkova o.pdfPosudek oponenta práce620,38 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
mrazkova.pdfPrůběh obhajoby práce160,61 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/8634

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.