Název: Analýza ekonomických přínosů a rizik pořízení informačního systému formou cloud computingu
Další názvy: Analysis of economic benefits and risks of acquiring an information system in the form of cloud computing
Autoři: Šedivý, Jan
Vedoucí práce/školitel: Klečková, Jana
Oponent: Kratochvíl, Michal
Datum vydání: 2013
2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8681
Klíčová slova: cloud computing;IaaS;PaaS;SaaS;privátní cloud;komunitní cloud;veřejný cloud;hybridní cloud;ROI;TCO;kapitálové náklady;operační náklady
Klíčová slova v dalším jazyce: cloud computing;IaaS;PaaS;SaaS;private cloud;community cloud;public cloud;hybrid cloud;ROI;TCO;capital expenditures;operating expenses
Abstrakt: Práce se zaměřuje na všudypřítomný trend cloud computing. Jejím hlavním cílem je správně definovat tento pojem a zanalyzovat jeho výhody a nevýhody, jak z pohledu zákazníka, tak i z pohledu poskytovatele služeb. Dále se v práci soustředím na pořízení informačního systému službou Software as a Service. Dalším cílem je vytvoření ekonomického modelu efektivnosti cloud computingu. Z tohoto modelu vyplývají doporučení, kdy je pro uživatelé výhodnější nákup vlastních serverů a kdy zase pořízení informačního systému formou cloud computingu. Cílem je i tento model zpracovat do formy webové aplikace, která bude volně dostupná na internetu. Teoretické poznatky jsou prezentovány na ilustračním příkladě, na kterém je ukázáno pro jakou společnost má pořízení informačního systému formou Software as a service smysl. Pro společnost, která zná své konkrétní data, bude k dispozici webová aplikace.
Abstrakt v dalším jazyce: This work focuses on the ubiquitous cloud computing trend. The main goal is to define properly this concept and to analyze its advantages a disadvantages from the customer?s perspective and from the perspective of the service provider. Next I focus on the acquisition of the information system in the form of Software as a service. Another goal is to create an economic model of the effectiveness of cloud computing. This economic model can decide when the purchase of the own server is more economic and when buying an information system in the form of cloud computing is more economic. This model is processed into a web application that is freely available on the internet. Theoretical findings are presented in an illustrative example that shows a company for which is more economical to buy an information system in the form of Software as a service. For such a company, that knows its specific data, a web application will be available.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce (KIV) / Bachelor´s works (DCE)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
A10B0349P.pdfPlný text práce1,46 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
A10B0349Phodnoceni.pdfPosudek vedoucího práce112,6 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
A10B0349Pposudek.pdfPosudek oponenta práce97,92 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
A10B0349Pobhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce63,4 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/8681

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.