Název: Vliv informačního systému na podnik
Další názvy: The influence of the enterprise information system
Autoři: Švecová, Veronika
Vedoucí práce/školitel: Šimek, Bohuslav
Oponent: Kratochvíl, Michal
Datum vydání: 2013
2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8687
Klíčová slova: podnikový informační systém;finanční analýza;vliv informačního systému na podnik;procesní přístup;procesní analýza;analýza konkrétního podniku
Klíčová slova v dalším jazyce: enterprise information system;financial analysis;The influence of the enterprise information system;process analysis;enterprise specific
Abstrakt: Tématem této práce je zhodnocení vlivu informačního systému na konkrétní podnik. Práce se zabývá charakteristikou zvoleného podniku, analýzou informačního systému podniku a finanční analýzou podniku. Všechny analýzy jsou vyhodnoceny. V první části se práce zabývá zhodnocením současného stavu firmy. K zhodnocení finanční situace máme k dispozici rozsáhlou finanční analýzu. K zhodnocení informačního systému slouží procesní analýza a analýza samotného systému. Po vypracování analýz jsou vypočítané hodnoty porovnané s očekávanými. Zaznamenané výkyvy ukazují na místa, kde je možné zlepšení. Na konci se práce zabývá možným zlepšením firemního systému.
Abstrakt v dalším jazyce: The subject of bachelor thesis is the influence of the enterprise information system on a specific company. The work deals with the characteristics of the selected company, enterprise information system analysis and financial analysis of the company. All analyzes are valorized. The first part deals with the evaluation of the current state of the company. To assess the financial situation we have extensive financial analysis. To assess the information system used process analysis and analysis of the system itself. After preparing the analyzes are calculated values compared with those expected. Recorded fluctuations indicate the place where you can improve. At the end of the work deals with the possible improvement of the corporate system.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce (KIV) / Bachelor´s works (DCE)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarska prace Veronika Svecova.pdfPlný text práce361,19 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
A10B0353Phodnoceni.pdfPosudek vedoucího práce683,01 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
A10B0353Pposudek.pdfPosudek oponenta práce137,84 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
A10B0353Pobhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce86,74 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/8687

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.