Název: Moderní metody tvorby dokumentace a přístupy ke školení uživatelů
Další názvy: Modern Methods of Creating Documentation and Approaches to User Training
Autoři: Horák, Daniel
Vedoucí práce/školitel: Klečková, Jana
Oponent: Kala, Jiří
Datum vydání: 2013
2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8694
Klíčová slova: e-learning;e-learningové nástroje;uživatelské dokumentace
Klíčová slova v dalším jazyce: e-learning;e-learning tools;user documentation
Abstrakt: Práce je cílena do české konzultační IT společnosti Marbes Consulting s.r.o. V úvodu je vysvětlen pojem e-learning, je srovnán s klasickým vzděláváním a jsou diskutovány jeho výhody a nevýhody. Následně je vybrán vhodný e-learningový nástroj, ve kterém má společnost v úmyslu vytvářet vlastní e-learningové kurzy. Další část práce se zabývá interním auditem způsobu tvorby uživatelských dokumentací ve společnosti a jsou nastíněny možnosti e-learningových prvků v dokumentacích. V závislosti na výsledcích auditu jsou navrženy změny ve způsobech tvorby dokumentací s ohledem na zvýšení efektivnosti přenosu znalostí o produktech směrem k zákazníkům. Závěrečná část práce se poté věnuje samotnému vytvoření ukázkového e-learningového kurzu ve vybraném nástroji.
Abstrakt v dalším jazyce: This work is targeted to the IT consulting company Marbes Conculting s.r.o. E-learning concept is introduced and described in the beggining of this thesis. There is a discussion of main advantages and disadvantages of the e-learning concept and comparison with ordinary approach to education. Appropriate e-learning tool designed for developing e-learning courses within the Marbes Consulting s.r.o. is selected then. The next part of this thesis concerns internal audit of user?s documentaions creating process with emphasis on a possibility of e-learning elements integration into this process. Depending on the audit results feasible changes are suggested. The main aim of these changes is increasing efficiency of product knowledge transfer from the company to a costumer. Exemplary e-learning course is created in selected tool in the final part of this work.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce (KIV) / Bachelor´s works (DCE)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP_Horak_Daniel.pdfPlný text práce844,31 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
A10B0323Phodnoceni.pdfPosudek vedoucího práce283,19 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
A10B0323Pposudek.pdfPosudek oponenta práce103,48 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
A10B0323Pobhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce168,39 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/8694

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.