Title: Výukový program pro předmět "KIV/PT - Programovací techniky"
Other Titles: Educational software for the course "KIV/PT - Programming Techniques"
Authors: Dékány, Michal
Advisor: Mautner, Pavel
Referee: Mouček, Roman
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8704
Keywords: programovací techniky;výukový program;algoritmy;struktura dat;Java;swing;ZČU
Keywords in different language: programming techniques;educational software;algorithms;data structure;Java;swing;ZČU
Abstract: Cílem práce je návrh a implementace programu, který bude sloužit k výuce algoritmů a datových struktur vyučovaných v předmětu KIV/PT - Programovací techniky. V první a druhé části jsou podrobně popsány vlastnosti vyučovaných datových struktur a algoritmů, které byly zahrnuty do programu. Třetí část se zabývá návrhem grafického uživatelského rozhraní pro tento program. V poslední části je popsána implementace navrženého grafického uživatelského rozhraní.
Abstract in different language: The goal of this thesis is to design and implement the program, which will serve to teaching algorithms and data structures which are taught in the subject KIV/PT - Programming Techniques. In the first and second part are described data structures and algorithms which are included in the program. In the third part is described the design of the graphical user interface for this program and in the last section is described the implementation of designed graphical user interface.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KIV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace.pdfPlný text práce1,73 MBAdobe PDFView/Open
A09B0200Phodnoceni.pdfPosudek vedoucího práce78,43 kBAdobe PDFView/Open
A09B0200Pposudek.pdfPosudek oponenta práce138,2 kBAdobe PDFView/Open
A09B0200Pobhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce60,73 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/8704

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.