Název: Knihtisk ve Vimperku
Další názvy: Book printing in Vimperk
Autoři: Šetková, Martina
Vedoucí práce/školitel: Svatková, Dagmar
Oponent: Hálová, Marie
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8757
Klíčová slova: knihtisk;Johann Alacraw;Jan Steinbrener;Stráž Plzeň;Johannes Gutenberg;hlubotisk;ofsetový tisk;kniha
Klíčová slova v dalším jazyce: letterpress;Johann Alacraw;Jan Steinbrener;Stráž Plzeň;Johannes Gutenberg;gravure;offset;book
Abstrakt: Jako téma své bakalářské práce jsem si vybrala Knihtisk ve Vimperku. Nejprve popisuji vývoj knihtisku, práci J. Gutenberga a počátky knihtisku v Čechách. Poté zmiňuji Johana Alakrawa, který v roce 1484 začal ve Vimperku tisknout knihy. Jeho následovníkem byl Jan Steinbrener. Založil tiskařskou dílnu ve Vimperku téměř 400 let po Alakrawovi. Tradice byla předávána z generace na generaci. To skončilo po 2. světové válce. Steinbrenerovi byli vyhoštěni z Vimperka a jejich firma byla připojena k tiskárnám Stráž Plzeň. Provoz tiskáren Stráž ve Vimperku skončil v roce 2003. Jeden z potomků Jana Steinbrenera se pokusil obnovit tiskařskou tradici. Jeho firma fungovala 16 let. Dnes jsou ve Vimperku dvě tiskařské firmy. Na konci vysvětluji postup výroby knihy a tiskařské metody.
Abstrakt v dalším jazyce: I chose book printing in Vimperk as a topic of my bachelor thesis. At first I described development, work of J. Gutenberg and beginning of book printing in Bohemia. After that I mention Johan Alakraw, who started printing books in Vimperk in 1484. His follower was Jan Steinbrener. He set up bookbinding workshop in Vimperk almost four hundred years after Alakraw. The tradition was handed down from generation to generation. It ended after World War II. The Steinbrener?s family was pushed away from Vimperk and their factory was attached to printing company Stráž Plzeň. Operation of factory in Vimperk was stopped in 2003, because Stráž Plzeň ceased to exist. One descendant of Jan Steinbrener tried to start again. His firm persists for sixteen years. Today, there are two printing offices in Vimperk. At last I explain techniques of making books and printing methods.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFI)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
bakalarska prace - Martina Setkova.pdfPlný text práce2,04 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Setkova_Svatkova.docPosudek vedoucího práce63,5 kBMicrosoft WordZobrazit/otevřít
Setkova_Halova.rtfPosudek oponenta práce3,93 MBRTFZobrazit/otevřít
Setkova_Martina.pdfPrůběh obhajoby práce417,03 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/8757

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.