Název: Proměny vztahu křesťanství k judaismu v českých zemích (10.-15. století)
Další názvy: Christianity and Judaism relationship transformations in the Bohemian lands in 10. - 15. century
Autoři: Samková, Ivana
Vedoucí práce/školitel: Demjančuková, Dagmar
Oponent: Stark, Stanislav
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8801
Klíčová slova: judaismus;křesťanství;České země;historie
Klíčová slova v dalším jazyce: judaism;christianity;Bohemian countries;history
Abstrakt: Vztah křesťanství k judaismu, je stále aktuální problém světových dějin. Dějiny židovského národa jsou plné omezení, utlačování a pogromů ze strany křesťanské církve. Tato práce je zaměřena na proměny vztahu křesťanství k Židům v českých zemích v 10. - 15. století. Jako zástupce křesťanské víry v naší historii vždy figuruje monarcha, král český. Jeho předpisy a privilegia přímo definují vztah měšťaňstva k židovskému obyvatelstvu. Židé v českých zemích byli v postavení cizinců přímo podřízených královské komory. Cílem práce je analýza vývoje vztahů křesťanství k judaismu v českých zemích ve středověku. Určit momenty v historii naší země, které definovaly postoj panovníka, šlechty a měšťanů k židovskému obyvatelstvu. Ukázat zda právě náboženské rozdíly stojí za negativním postojem katolické církve k Židům nebo zda můžeme nalézt i jiné příčiny, které utvářely dějiny židovského národa v českých zemích.
Abstrakt v dalším jazyce: The relationship of Christianity to Judaism is still actual problem in the world history. History of Jewish people is full of restrictions, repression and pogroms of the Christian Church. This work is focused on the transformation of the relationship of Christianity to the Jews in the Czech lands in the 10th ? 15th century. As a representative of the Christian faith in our history always figures monarch, the czech king. Its regulations and privileges directly defines the relationship of the bourgeoisie to the Jewish population. Jews in the czech lands have been in the status of foreigners directly subordinate to the Royal Chamber. The aim of these work is to analyze the relationship of Christianity to Judaism in the Czech lands in the Middle Ages. To determinate a certain moment in history of our country, that defined the position of the king, nobility and burghers of the Jewish population. To show if the religion differences are the reason of negative attitudes of Catholic Church to the Jews.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFI)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Ivana Samkova - Promeny vztahu krestanstvi k judaismu v ceskych zemich (10. - 15. stoleti), 2013, HUM.pdfPlný text práce557,86 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Samkova_Demjancukova.docPosudek vedoucího práce51,5 kBMicrosoft WordZobrazit/otevřít
Samkova_Stark.docPosudek oponenta práce63,5 kBMicrosoft WordZobrazit/otevřít
Samkova_Ivana.pdfPrůběh obhajoby práce330,08 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/8801

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.