Název: Zrození křesťanské Evropy: christianizace českých zemí od Velké Moravy po Sázavský klášter
Další názvy: The Birth of Christian Europe: christianity the czech lands from the Great Moravian to the Sázava Monastery
Autoři: Kuklová, Šárka
Vedoucí práce/školitel: Demjančuková, Dagmar
Oponent: Neupauer, Eduard
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8818
Klíčová slova: Čechy;historie;křesťanství;kostel;klášter;staroslověnština
Klíčová slova v dalším jazyce: Bohemia;history;christianity;church;monastery;old-slavonic
Abstrakt: Tématem bakalářské práce je zachycení prvopočátků christianizace českých zemí. Tato práce je zaměřena na období od 9. století do 11. století. Práce je soustředěna na christianizační proces v souvislosti s budováním českého státu, s čímž souvisí křest čtrnácti českých knížat a křest knížete Bořivoje na Velké Moravě. Dále je zde popsáno zakládání křesťanských kostelů knížetem Bořivojem. Následující kapitoly popisují šíření slovanské liturgie soluňskými bratry Cyrilem a Metodějem, zakládání benediktinských klášterů a staroslověnské písemnictví v Čechách. Cílem této práce je shrnout nejdůležitější události v procesu christianizace raně středověkých Čech.
Abstrakt v dalším jazyce: The theme of the work is to detect early days of Christianity in the Czech lands. This thesis is focused on the period from 9 the 11th century. This thesis is focused on the development of Christianity process in connection with the development of the state, which is related to baptism fourteen Czech dukes and baptism of dukes Borivoj in Great Moravia. There is also described the creation of the first Christian churches by dukes Borivoj. The following sections describe the spread of Slavic liturgy Thessaloniki brothers Cyril and Methodius, the establishment of Benedictine monasteries and Old-Slavonic Literature in Bohemia. The aim of this thesis is to summarize the most important events in the process of Christianization of medieval Bohemia.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFI)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP - Sarka Kuklova.pdfPlný text práce281,93 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kuklova_Demjancukova.docPosudek vedoucího práce62 kBMicrosoft WordZobrazit/otevřít
BP - oponent Neupauer - Kuklova.docPosudek oponenta práce59,5 kBMicrosoft WordZobrazit/otevřít
Kuklova_Sarka.pdfPrůběh obhajoby práce320,88 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/8818

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.