Title: Vědecké programy v novověké filosofii: dílo René Descarta
Other Titles: Scientific programs in Modern Philosophy: Rene Descartes work
Authors: Dachová, Helena
Advisor: Demjančuk, Nikolaj
Referee: Klímová, Petra
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8848
Keywords: pochybnost;metoda;poznání;cogito princip;morálka;substance;esence;existence;hypotéza;res extensa;res cogitans;metafyzika
Keywords in different language: doubt;method;knowledge;cogito principle;morality;substance;essence;existence;hypothesis;res extensa;res cogitans;metaphysics
Abstract: Bakalářská práce přibližuje filosofické dílo a metodologii René Descarta se snahou o komplexnost. Sleduje vývoj jeho myšlení ve dvou zásadních dílech. Podstatná část práce se soustředí na analýzu Rozpravy o metodě a Meditace o první filosofii.Každé dílo sleduje odlišné pojetí problematiky pochybnosti, víry a vědění.
Abstract in different language: This Bachelor's thesis describes philosophical work and methodology of René Descartes with emphases on complexity. The development of Descartes' thinking is observed based on his two fundamental works. A large part of the thesis focuses on analysis of Descartes' Discourse on the Method and Meditations on First philosophy. Each work targets different concept of uncertainty, faith and knowledge.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFI)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP Helena Dachova1.pdfPlný text práce792,09 kBAdobe PDFView/Open
Dachova_Demjancuk.docxPosudek vedoucího práce38,99 kBMicrosoft Word XMLView/Open
Dachova_Klimova.rtfPosudek oponenta práce1,49 MBRTFView/Open
Dachova_Helena.pdfPrůběh obhajoby práce365,82 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/8848

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.