Název: Pojetí člověka u Herberta Marcuseho a Ericha Fromma
Další názvy: Herbert Marcuse's and Erich Fromm's concept of man
Autoři: Klimešová, Lenka
Vedoucí práce/školitel: Špelda, Daniel
Oponent: Kratochvíl, Miloš
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8875
Klíčová slova: Erich Fromm;Herbert Marcuse;člověk;společnost;svoboda
Klíčová slova v dalším jazyce: Erich Fromm;Herbert Marcuse;human;society;freedom
Abstrakt: Bakalářská práce se zabývá pojetím různých aspektů člověka podle Ericha Fromma a Herberta Marcuseho. Především jde o svobodu, společnost a člověka. Je zde zmíněna svoboda a její ekonomický, náboženský a antropologický vývoj v kultuře. Dále je zde ukázán přímo vývoj člověka. Fromm i Marcuse vycházeli ze Zikmunda Freuda a Karla Marxe. V jedné kapitole nám Fromm ukazuje vývoj lidského charakteru a Marcuse zase rozebírá vývoj Ega, které musí svádět boje s Id a Superegem. Kapitola o společnosti se více zabývá kapitalismem a zde autoři vycházeli z výše zmiňovaného Karla Marxe.
Abstrakt v dalším jazyce: This bachelor thesis concerns the approach to various aspects of human being in Erich Fromm and Herbert Marcuse philosophy. Primarily, it deals with freedom, society and human being. In the opening part, Frankfurt School is briefly introduced. Both authors were its members and were formed by this school. Freedom is mentioned here together with its economical, religious and anthropoligical evolution in culture. Further, evolution of human being is shown here. Both Fromm and Marcuse patterned Sigmund Freud and Karl Marx. In one chapter, Fromm shows us evolution of human character and, on the other hand, Marcuse analyses evolution of Ego, which must fight with Id and Superego. The chapter about society deals with capitalism and both authors patterned Karl Marx who was mentioned above. Fromm represents his concept of having and being modus. Marcuse shows us technological progress in industrial society. In the conclusion, theories of both philosophers will be compared and their applicability in present time will be considered.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFI)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Pojeti cloveka u Ericha Fromma a Herberta Marcuseho(1).pdfPlný text práce355,54 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Klimesova_Spelda.rtfPosudek vedoucího práce1,46 MBRTFZobrazit/otevřít
Klimesova_Kratochvil.docxPosudek oponenta práce53,78 kBMicrosoft Word XMLZobrazit/otevřít
Klimesova_Lenka0001.pdfPrůběh obhajoby práce499,51 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/8875

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.