Title: Debata kolem knihy Street Corner Society v Journal of Contemporary Ethnography a její implikace pro metodologii a epistemologii výzkumu
Other Titles: Debate About Book Street Corner Society in Journal of Contemporary Ethography and Its Implications for Methodology and Epistomology of the Research
Authors: Vejskal, Pavel
Advisor: Hasmanová Marhánková, Jaroslava
Referee: Kobes, Tomáš
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8880
Keywords: Street corner society;William Foote Whyte;W. A. Boelen;kritická diskurzivní analýza;epistemologie výzkumu;relativismus;poststrukturalismus;feministická epistemologie;částečné pravdy
Keywords in different language: Street corner society;William Foote Whyte;W. A. Boelen;critical discourse analysis;epistemology of research;relativism;poststructuralism;feminist epistemology;partial truths
Abstract: V této práci jsou diskutovány a analyzovány změny epistemologie v etnografickém výzkumu. Postmodernistické a dekonstruktivistické přístupy vznáší otázky, které zpochybňují vědeckou objektivitu poznání a problematizují etiku etnografického výzkumu. Předmětem analýzy této práce jsou texty W.F. Whyta a W.A. Boelen, ke kterým je přistoupeno jako k datům. Tyto texty se věnují stejnému tématu, avšak z jiných pozic a v jiné fázi vývoje etnografického výzkumu. Jejich srovnáním lze poukázat na zmíněná dilemata spojená s etnografickým výzkumem. Použitou metodou je kritická diskursivní analýza. Dívám se na způsoby, kterými autoři konstruují svá tvrzení jako objektivně pravdivá a kvalitní.
Abstract in different language: I analyze in this thesis changes in epistemology in ethnographic research. Postmodern and deconstructivist aproaches raise questions of scientific objectivity of cognition and complicate ethics of ethnogpraphic research. The subject of analysis in this thesis are text from W.F. Whyte and W.A. Boelen. These texts are considered as data. Texts are devoted to the same topic, but from different positions and in different stage of development of ethnogpraphic research. I use critical discourse analysis as method. I seek ways, how authors are constructing their statements as objective, true and solid.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KSS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Vejskal_Pavel.pdfPlný text práce361,44 kBAdobe PDFView/Open
Vejskal-DP vedouci.docPosudek vedoucího práce73,5 kBMicrosoft WordView/Open
Vejskal-oponent.docPosudek oponenta práce34,5 kBMicrosoft WordView/Open
Vejskal.JPGPrůběh obhajoby práce164,53 kBJPEGThumbnail
View/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/8880

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.