Název: Debata kolem knihy Street Corner Society v Journal of Contemporary Ethnography a její implikace pro metodologii a epistemologii výzkumu
Další názvy: Debate About Book Street Corner Society in Journal of Contemporary Ethography and Its Implications for Methodology and Epistomology of the Research
Autoři: Vejskal, Pavel
Vedoucí práce/školitel: Hasmanová Marhánková, Jaroslava
Oponent: Kobes, Tomáš
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8880
Klíčová slova: Street corner society;William Foote Whyte;W. A. Boelen;kritická diskurzivní analýza;epistemologie výzkumu;relativismus;poststrukturalismus;feministická epistemologie;částečné pravdy
Klíčová slova v dalším jazyce: Street corner society;William Foote Whyte;W. A. Boelen;critical discourse analysis;epistemology of research;relativism;poststructuralism;feminist epistemology;partial truths
Abstrakt: V této práci jsou diskutovány a analyzovány změny epistemologie v etnografickém výzkumu. Postmodernistické a dekonstruktivistické přístupy vznáší otázky, které zpochybňují vědeckou objektivitu poznání a problematizují etiku etnografického výzkumu. Předmětem analýzy této práce jsou texty W.F. Whyta a W.A. Boelen, ke kterým je přistoupeno jako k datům. Tyto texty se věnují stejnému tématu, avšak z jiných pozic a v jiné fázi vývoje etnografického výzkumu. Jejich srovnáním lze poukázat na zmíněná dilemata spojená s etnografickým výzkumem. Použitou metodou je kritická diskursivní analýza. Dívám se na způsoby, kterými autoři konstruují svá tvrzení jako objektivně pravdivá a kvalitní.
Abstrakt v dalším jazyce: I analyze in this thesis changes in epistemology in ethnographic research. Postmodern and deconstructivist aproaches raise questions of scientific objectivity of cognition and complicate ethics of ethnogpraphic research. The subject of analysis in this thesis are text from W.F. Whyte and W.A. Boelen. These texts are considered as data. Texts are devoted to the same topic, but from different positions and in different stage of development of ethnogpraphic research. I use critical discourse analysis as method. I seek ways, how authors are constructing their statements as objective, true and solid.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KSS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP_Vejskal_Pavel.pdfPlný text práce361,44 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Vejskal-DP vedouci.docPosudek vedoucího práce73,5 kBMicrosoft WordZobrazit/otevřít
Vejskal-oponent.docPosudek oponenta práce34,5 kBMicrosoft WordZobrazit/otevřít
Vejskal.JPGPrůběh obhajoby práce164,53 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/8880

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.