Název: Homoparentální rodičovství
Další názvy: From coming-out to homoparentality. The change of actors and their mediators
Autoři: Kubínová, Šárka
Vedoucí práce/školitel: Kobes, Tomáš
Oponent: Hrešanová, Ema
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8888
Klíčová slova: homoparentalita;coming out;gay;lesba;strategie;aktér;translace;mediátor;heterogenní síť
Klíčová slova v dalším jazyce: homoparentality;coming out;gay;lesbian;strategy;actor;translation;mediator;heterogeneous network
Abstrakt: Tato práce pojednává o procesu proměny homosexuálních jedinců, kteří postupují od procesu coming-out přes navazování partnerských vztahů až k homoparentalitě, v rámci tohoto procesu se aktivizují série heterogenních sítí, které vedou k proměně aktérů. Zkoumám, jak gayové a lesby rozumí homoparentalitě, jaké problémy v souvislosti s ní řeší, jaké strategie při výchově dětí volí. Provedený výzkum týkající se homoparentality byl orientován kvalitativně, kdy jako metoda sběru dat byla využita technika polostrukturovaného rozhovoru s předem připraveným topic guidem, na základě rozhovorů jsem odhalovala sítě mezi jednotlivými aktéry. Hlavním cílem této práce bylo zachytit, jak proces proměny ovlivňuje aktéry, jak transformuje jejich identitu a jak se tento proces podílí na proměně rodiny v kontextu strategií, které aktéři volí pro dosažení homoparentality. Také jsem chtěla zmapovat faktory, které nám poskytnou relevantní vysvětlení toho, jak gayové a lesby vnímají homoparentalitu, jaké problémy v kontextu homoparentality řeší, jaké strategie při výchově dětí volí. Rozkrývala jsem heterogenní sítě a sledovala jsem, jací mediátoři stojí za procesem přeměny. Analýzu jsem prováděla pomocí teoretického principu translace, který vychází z přístupu Actor-Network Theory.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis deals with the process of the change of homosexual individuals who proceed from the process of coming-out, over establishing partnership relations to homoparentality. Within this process, a set of heterogenous networks is activated resulting in a change in the actors. I have studied how gays and lesbians understand the homoparentality, what problems concerning it they deal with, what strategies they choose while parenting. The submitted research concerning homoparentality was quality-orientated, using the technique of a half-structured interview with a prepared topic guide as the method of data collection. The main aim of this paper was to describe the way in which the process of change affects the actors, how it transforms their identity and how this process participates in the change of the family in the context of strategies chosen by the actors to reach homoparentality. I have revealed heterogenous networks and examined what mediators are behind the process of the change. The analysis has been carried out via the theoretical translation principle which is based on the Actor-Network Theory.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KSS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Kubinova_DP_2013.pdfPlný text práce770,29 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kubinova-vedouci.docPosudek vedoucího práce34,5 kBMicrosoft WordZobrazit/otevřít
Kubinova_dipl_oponentsky posudek 2013.docxPosudek oponenta práce27,72 kBMicrosoft Word XMLZobrazit/otevřít
Kubinova.JPGPrůběh obhajoby práce217,04 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/8888

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.