Název: Náhoda v občanském právu
Další názvy: Chance In Civil Law
Autoři: Andrejová, Gizela
Vedoucí práce/školitel: Psutka, Jindřich
Oponent: Tesař, Tomáš
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8900
Klíčová slova: náhoda;nahodilost;vyšší moc;vis maior;zavinění;nedbalost;příčinná souvislost;škoda;odpovědnost;náhrada škody;objektivní teorie;subjektivistická teorie;typologie náhody;objektivní odpovědnost;závazek plnění;náhrada škody při činnosti;náhrada škody při provozu;aleatorní smlouvy
Klíčová slova v dalším jazyce: civil law;chance;contingency;force majeure;fault;negligence;causality;compensation for damage;responsibility;objective theory;subjectivist theory;typology chance;strict liability;obligation performance;compensation for work;compensation for service;aleatoric contract
Abstrakt: Předložená práce je rozborem vybrané části právní úpravy občanského práva v České republice. Hlavním cílem práce je nastínit problematiku vymezení pojmu náhody v souvislosti s institutem náhrady škody a vymezit základní typy náhody. S ohledem na hlubší pochopení je zařazen exkurz do římského práva, které vytvořilo základ pro kontinentální systém práva. Výklad je dále rozšířen o stručný nástin vybrané německé právní úpravy náhody v občanském právu.
Abstrakt v dalším jazyce: The presented work is an analysis of selected parts of civil law legislation in the CzechRepublic. The main goal of this work is to outline the problems of defining the concept of chance in connection with the compensation for damage and define the basic types of chance. With regard to a deeperunderstanding in the thesis, there is included an excursion to the Roman law that created the basis for the continental law system. The thesis is further enhanced by a brief outline of selected German legislation in civil law of chance.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KCP)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP - G.Andrejova.pdfPlný text práce537,89 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
posudek vedouciho Andrejova.pdfPosudek vedoucího práce1,4 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
posudek oponenta Andrejova.pdfPosudek oponenta práce986,3 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
obhajoba Andrejova.pdfPrůběh obhajoby práce294,3 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/8900

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.