Title: Náhoda v občanském právu
Other Titles: Chance In Civil Law
Authors: Andrejová, Gizela
Advisor: Psutka, Jindřich
Referee: Tesař, Tomáš
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8900
Keywords: náhoda;nahodilost;vyšší moc;vis maior;zavinění;nedbalost;příčinná souvislost;škoda;odpovědnost;náhrada škody;objektivní teorie;subjektivistická teorie;typologie náhody;objektivní odpovědnost;závazek plnění;náhrada škody při činnosti;náhrada škody při provozu;aleatorní smlouvy
Keywords in different language: civil law;chance;contingency;force majeure;fault;negligence;causality;compensation for damage;responsibility;objective theory;subjectivist theory;typology chance;strict liability;obligation performance;compensation for work;compensation for service;aleatoric contract
Abstract: Předložená práce je rozborem vybrané části právní úpravy občanského práva v České republice. Hlavním cílem práce je nastínit problematiku vymezení pojmu náhody v souvislosti s institutem náhrady škody a vymezit základní typy náhody. S ohledem na hlubší pochopení je zařazen exkurz do římského práva, které vytvořilo základ pro kontinentální systém práva. Výklad je dále rozšířen o stručný nástin vybrané německé právní úpravy náhody v občanském právu.
Abstract in different language: The presented work is an analysis of selected parts of civil law legislation in the CzechRepublic. The main goal of this work is to outline the problems of defining the concept of chance in connection with the compensation for damage and define the basic types of chance. With regard to a deeperunderstanding in the thesis, there is included an excursion to the Roman law that created the basis for the continental law system. The thesis is further enhanced by a brief outline of selected German legislation in civil law of chance.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KCP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP - G.Andrejova.pdfPlný text práce537,89 kBAdobe PDFView/Open
posudek vedouciho Andrejova.pdfPosudek vedoucího práce1,4 MBAdobe PDFView/Open
posudek oponenta Andrejova.pdfPosudek oponenta práce986,3 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba Andrejova.pdfPrůběh obhajoby práce294,3 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/8900

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.