Title: Ústavní základy sociálních práv
Other Titles: Constitutional foundations of social rights
Authors: Matulková, Jana
Advisor: Forejtová, Monika
Referee: Tronečková, Michaela
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8917
Keywords: sociální práva;Listina základních práv a svobod;úmluva;sociální problémy;nemoc;zdraví;vzdělání;zaměstnanost;podpora;pomoc
Keywords in different language: social rights;the Charter of Fundamental Rights and Freedoms;the Convention;social problems;disease;health;education;employment;support;help
Abstract: Diplomovou práci jsem koncipovala formou komplexního zpracování zvoleného tématu, a pomocí ústavněprávních doktrín provedla analýzu i zhodnocení ústavního zakotvení sociálních práv jak v současnosti, tak s ohlédnutím do minulosti a to v dimenzi české ústavnosti.V úvodu jsem nejprve provedla vstupní pojmovou, klasifikační a obsahovou charakteristiku sociálních práv, včetně pohledu do minulosti a základních modelů nynějšího zakotvení.Následně jsem se zaměřila na podrobnou analýzu ústavního zakotvení sociálních práv v ústavním systému ČR. Kromě podrobného rozboru Listiny jsem do práce zahrnula i zakotvení daného práva v nadstátních pramenech české ústavnosti.V dalších pasážích jsem se pak velmi podrobně zaměřila na vybrané aspekty sociálních práv v ČR, a to zejména na diskursivní či problémové okruhy, které zhodnotila s právními preventivními opatřeními naší ústavnosti.
Abstract in different language: I have composed the dissertation through complex processing of chosen topic. By constitutional doctrines I have analyzed and evaluated the constitutional enshrine of the social rights in the dimension of Czech constitutionality in the present and past.In the introduction I have conducted initial conceptual, classification and content characteristics of social rights including the comparison of past and present embedding of the basic models.Then I focused on a detailed analysis of the constitutional enshrine of the social rights in the constitutional system of the Czech Republic. In addition to the detailed analysis of the Charter of Fundamental Rights and Freedoms, my dissertation includes the analysis of implementation of supranational law into the Czech constitutionality.In following sections, I have focused very closely on the selected aspects of social rights in the Czech Republic, especially on the discourse or problem that I have analysed in the view of legal preventive arrangements of our constitution.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KUP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Matulkova DP.pdfPlný text práce946,73 kBAdobe PDFView/Open
Matulkova FO.pdfPosudek vedoucího práce751,78 kBAdobe PDFView/Open
Matulkova TR.pdfPosudek oponenta práce1,08 MBAdobe PDFView/Open
Matulkova prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce837,31 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/8917

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.