Název: Ústavní základy sociálních práv
Další názvy: Constitutional foundations of social rights
Autoři: Matulková, Jana
Vedoucí práce/školitel: Forejtová, Monika
Oponent: Tronečková, Michaela
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8917
Klíčová slova: sociální práva;Listina základních práv a svobod;úmluva;sociální problémy;nemoc;zdraví;vzdělání;zaměstnanost;podpora;pomoc
Klíčová slova v dalším jazyce: social rights;the Charter of Fundamental Rights and Freedoms;the Convention;social problems;disease;health;education;employment;support;help
Abstrakt: Diplomovou práci jsem koncipovala formou komplexního zpracování zvoleného tématu, a pomocí ústavněprávních doktrín provedla analýzu i zhodnocení ústavního zakotvení sociálních práv jak v současnosti, tak s ohlédnutím do minulosti a to v dimenzi české ústavnosti.V úvodu jsem nejprve provedla vstupní pojmovou, klasifikační a obsahovou charakteristiku sociálních práv, včetně pohledu do minulosti a základních modelů nynějšího zakotvení.Následně jsem se zaměřila na podrobnou analýzu ústavního zakotvení sociálních práv v ústavním systému ČR. Kromě podrobného rozboru Listiny jsem do práce zahrnula i zakotvení daného práva v nadstátních pramenech české ústavnosti.V dalších pasážích jsem se pak velmi podrobně zaměřila na vybrané aspekty sociálních práv v ČR, a to zejména na diskursivní či problémové okruhy, které zhodnotila s právními preventivními opatřeními naší ústavnosti.
Abstrakt v dalším jazyce: I have composed the dissertation through complex processing of chosen topic. By constitutional doctrines I have analyzed and evaluated the constitutional enshrine of the social rights in the dimension of Czech constitutionality in the present and past.In the introduction I have conducted initial conceptual, classification and content characteristics of social rights including the comparison of past and present embedding of the basic models.Then I focused on a detailed analysis of the constitutional enshrine of the social rights in the constitutional system of the Czech Republic. In addition to the detailed analysis of the Charter of Fundamental Rights and Freedoms, my dissertation includes the analysis of implementation of supranational law into the Czech constitutionality.In following sections, I have focused very closely on the selected aspects of social rights in the Czech Republic, especially on the discourse or problem that I have analysed in the view of legal preventive arrangements of our constitution.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KUP)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Matulkova DP.pdfPlný text práce946,73 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Matulkova FO.pdfPosudek vedoucího práce751,78 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Matulkova TR.pdfPosudek oponenta práce1,08 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Matulkova prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce837,31 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/8917

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.