Title: Meze předvolební kampaně v ČR
Other Titles: The limits of election campaign in the Czech Republic
Authors: Plojhar, Marek
Advisor: Vostrá, Zuzana
Referee: Pezl, Tomáš
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8931
Keywords: předvolební kampaň;financování;svoboda projevu;meze
Keywords in different language: election campaign;funding;freedom of speech;limits
Abstract: Práce se zaměřuje na otázku předvolební kampaně v České republice, její vymezení a základní přehled právní úpravy týkající se předvolební kampaně. Hlavní část práce je věnována jejím mezím, zejména mezím z hlediska svobody projevu a z hlediska financování. Základem zkoumání svobody projevu v předvolební kampani je analýza soudních rozhodnutí, které se jí zabývají a přehled trestně právních institutů, které souvisejí se svobodou projevu. Část o financování předvolební kampaně pojednává o financování politických stran, které s předvolební kampaní souvisí a představuje možnosti zákonného stanovení limitů v kampani. Závěr práce podává stručný exkurz do právní úpravy předvolební kampaně ve Spolkové republice Německo.
Abstract in different language: The thesis is focused on the issue of electoral campaign in the Czech republic, its scope and basic review of legislation related with electoral campaign. The main part of the thesis is focused on its limits, primarily on limits of freedom of speech and limits of electoral campaign funding. The basis of studying freedom of speech in electoral campaign is an analysis of court decisions and review of criminal law institutes related with freedom of speech. The part of thesis about funding of electoral campaign is concentrated on funding of political parties, which is connected with electoral campaign. In this part are presented possibility of legal determination limits in campaign. The last part of the thesis is focused on a brief review of legislation of German electoral campaign.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KUP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Meze predvolebni kampane v CR.pdfPlný text práce785,03 kBAdobe PDFView/Open
Plojhar HO.pdfPosudek vedoucího práce1,23 MBAdobe PDFView/Open
Plojhar PE.pdfPosudek oponenta práce611,83 kBAdobe PDFView/Open
Plojhar prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce306,33 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/8931

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.