Title: Pojetí a záruky nezávislosti soudce a přísedícího v právním řádu ČR
Other Titles: The concept and guarantees of the independence of judge and associate judge in the legal system of the Czech Republic
Authors: Krejča, Jiří
Advisor: Odehnalová, Jana
Referee: Tomeš, Milan
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8935
Keywords: soudcovská nezávislost;nezávislost soudce;soudce;přísedící;záruky nezávislosti;nezávislost;nestrannost;nepodjatost;materiální zabezpečení soudce;laický prvek
Keywords in different language: judicial independence;independence of the judge;judge;juror;guarantees of independence;independence;impartiality;arbitrator's independence;financial security judge;lay element
Abstract: Práce se zabývá historií soudní moci a úpravou přísedícího od roku 1918. Dále se ve stěžejní části věnuje pojmu soudcovské nezávislosti a nezávislosti soudce. Významnou částí práce je i popis jednotlivých záruk soudcovské nezávislosti a nezávislosti soudce. Kromě toho popisuje vhodné psychologické a osobnostní aspekty, které by měl soudce a přísedící splňovat. Závěr práce je věnován ústavním zárukám nezávislosti vybraných států. Jsou jimi Spolková republika Německo, Polská republika a Slovenská republika.
Abstract in different language: The work deals with the history of the judiciary and modifying an observer since 1918. Furthermore, in the core of the concept of judicial independence pays and independence of judges. An important part of the work is a description of the individual guarantees of judicial independence and the independence of judges. In addition, it describes appropriate psychological and personality aspects that should be judge and juror meet. The end of the constitutional guarantees of the independence of selected states. They are the Federal Republic of Germany, Poland and the Slovak Republic.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KUP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Pojeti a zaruky nezavislosti soudce a prisediciho v pravnim radu CR.pdfPlný text práce995,07 kBAdobe PDFView/Open
Krejca OD.pdfPosudek vedoucího práce735,87 kBAdobe PDFView/Open
Krejca TO.pdfPosudek oponenta práce616,95 kBAdobe PDFView/Open
Krejca prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce426,75 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/8935

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.