Název: Pojetí a záruky nezávislosti soudce a přísedícího v právním řádu ČR
Další názvy: The concept and guarantees of the independence of judge and associate judge in the legal system of the Czech Republic
Autoři: Krejča, Jiří
Vedoucí práce/školitel: Odehnalová, Jana
Oponent: Tomeš, Milan
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8935
Klíčová slova: soudcovská nezávislost;nezávislost soudce;soudce;přísedící;záruky nezávislosti;nezávislost;nestrannost;nepodjatost;materiální zabezpečení soudce;laický prvek
Klíčová slova v dalším jazyce: judicial independence;independence of the judge;judge;juror;guarantees of independence;independence;impartiality;arbitrator's independence;financial security judge;lay element
Abstrakt: Práce se zabývá historií soudní moci a úpravou přísedícího od roku 1918. Dále se ve stěžejní části věnuje pojmu soudcovské nezávislosti a nezávislosti soudce. Významnou částí práce je i popis jednotlivých záruk soudcovské nezávislosti a nezávislosti soudce. Kromě toho popisuje vhodné psychologické a osobnostní aspekty, které by měl soudce a přísedící splňovat. Závěr práce je věnován ústavním zárukám nezávislosti vybraných států. Jsou jimi Spolková republika Německo, Polská republika a Slovenská republika.
Abstrakt v dalším jazyce: The work deals with the history of the judiciary and modifying an observer since 1918. Furthermore, in the core of the concept of judicial independence pays and independence of judges. An important part of the work is a description of the individual guarantees of judicial independence and the independence of judges. In addition, it describes appropriate psychological and personality aspects that should be judge and juror meet. The end of the constitutional guarantees of the independence of selected states. They are the Federal Republic of Germany, Poland and the Slovak Republic.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KUP)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Pojeti a zaruky nezavislosti soudce a prisediciho v pravnim radu CR.pdfPlný text práce995,07 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Krejca OD.pdfPosudek vedoucího práce735,87 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Krejca TO.pdfPosudek oponenta práce616,95 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Krejca prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce426,75 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/8935

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.