Title: Otázka osobní svobody ve smyslu Evropské úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod
Other Titles: Issue of personal freedom in accordance to the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms
Authors: Řehoř, Jakub
Advisor: Tronečková, Michaela
Referee: Forejtová, Monika
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8939
Keywords: Osobní svoboda;Evropská úmluva o ochraně základních lidských práv a svobod;ústava;Listina základních práv a svobod;otroctví;nevolnictví;nucené práce;zatčení;zadržení;vazba
Keywords in different language: personal freedom;European convention for protection of human rights and fundamental freedoms;constitution;Charter of fundamental rights and freedoms;slavery;servitude;forced labor;arrest;detention;custody
Abstract: Práce se zaměřuje na otázku osobní svobody, její vymezení a postavení v katalogu lidských práv, přičemž stěžejní část práce je věnována zejména institutu osobní svobody v návaznosti na Evropskou úmluvu o ochraně lidských práv a základních svobod. Největší důraz je kladen zejména na čl. 4 a 5, kde je rozvedena problematika novodobého otroctví, nevolnictví, nucených prací a dále také institut zatčení, zadržení a vazby, obzvláště s přihlédnutím k judikatuře Evropského soudu pro lidská práva. Důležitou částí práce je rovněž stručný exkurz k institutu osobní svobody v České republice.
Abstract in different language: The work is focused on the question of personal freedom, its definition and status in the catalog of human rights. Fundamental part of the work is dedicated to the institute of liberty in relation to the European Convention on Human Rights and Fundamental Freedoms. The greatest emphasis is placed on articles 4 and 5, where it is placed an issue of modern slavery, servitude, forced labor and also the institute of arrest, custody and imprisonment, particularly with regard to the jurisprudence of the European Court of Human Rights. An important part of the work is also a brief excursion to the institute of personal freedom in Czech Republic.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KUP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
J. Rehor - DP osobni svoboda ve smyslu EULP.pdfPlný text práce1,12 MBAdobe PDFView/Open
Rehor TR.pdfPosudek vedoucího práce977,25 kBAdobe PDFView/Open
Rehor FO.pdfPosudek oponenta práce900,73 kBAdobe PDFView/Open
Rehor prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce333,31 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/8939

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.