Název: Badatelská metoda ve výuce fyziky na základní škole
Další názvy: The research method in physics teaching at the elementary school
Autoři: Rejlová, Jana
Vedoucí práce/školitel: Randa, Miroslav
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8960
Klíčová slova: výukové metody;aktivizující výukové metody;badatelská metoda;projekt
Klíčová slova v dalším jazyce: teaching methods;activating teaching methods;the research method;project
Abstrakt: Diplomová práce se zabývá badatelskou činností ve výuce fyziky na základní škole. V teoretické části jsou popsány obecně vyučovací metody se zaměřením na metody aktivizující ve vyučování a jejich rozdělení. Těžištěm práce je badatelská výuka. V práci uvádím příklady badatelské činnosti žáků, které jsem měla možnost ověřit ve výuce fyziky. Ověřila jsem badatelskou výuku v šesti tématech podle materiálu vytvořených v rámci projektu ?Věda není žádná věda.? Na základě těchto zkušeností jsem připravila nové téma (Simulace ryby) včetně pracovních listů a podrobného metodického postupu pro učitele. Toto téma jsem ověřila nejprve pilotně na 15. základní škole Plzeň a po úpravě jsem badatelskou výuku tohoto tématu realizovala na Benešově základní škole v Plzni.
Abstrakt v dalším jazyce: This diploma thesis deals with the inquiry-based education of physics at the elementary school. The theoretical part describes the general education methods focused on methods of activation in teaching and its distribution. The focal point of the thesis is the inquiry-based education. In this work I present examples of research activities of students that I was able verify in teaching of physics. I have verified the inquiry-based education in six subjects according to basis created within the project "The science is not rocket science." Based on these experiences, I have prepared the new topic (The fish simulation) including worksheets and detailed methodological guideline for teachers. This topic was initialy verified in pilot phase at the 15th Pilsen elementary school and after the adjustment I realized the inquiry-based education of this topic at Benes Elementary School in Pilsen.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KMT)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP Rejlova.pdfPlný text práce11,83 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Rejlova - ved..pdfPosudek vedoucího práce172 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Rejlova - opon..pdfPosudek oponenta práce147,12 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Rejlova - prot..pdfPrůběh obhajoby práce34,55 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/8960

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.