Název: Komiks jako motivační prvek ve výuce fyziky
Další názvy: Comics as a motivational element in teaching physics
Autoři: Benešová, Lenka
Vedoucí práce/školitel: Kielbusová, Zdeňka
Oponent: Prokšová, Jitka
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8962
Klíčová slova: motivace;potřeba;komiks;fyzika pevných látek
Klíčová slova v dalším jazyce: motivation;need;comics;solids state physics
Abstrakt: Diplomová práce je zaměřena na využití komiksu ve výuce fyziky při motivaci žáků. V úvodu je zaměřena na teoretické poznatky o motivaci a jejím rozvíjení. Dále se věnujeme vysvětlení pojmu komiks a jeho historii. Součástí práce je také vlastní navržený komiks na téma Fyzika pevných látek. V práci je také přidáno zpracování tématu pevných látek, ze kterého se nadále vycházelo při navrhování komiksu.
Abstrakt v dalším jazyce: This diploma thesis focuses on the use of comics in teaching physics in motivating pupils. The introduction focuses on theoretical knowledge about motivation and its development. Furthermore, we explain the concept of comics and its history. The diploma thesis also includes custom designed comic on Solid state physics. The diploma thesis also added the topic for solids, of which continued to be based on the design of comics.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KMT)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
textDP-FPE.pdfPlný text práce6,91 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Benesova - ved..pdfPosudek vedoucího práce145,78 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Benesova - opon-.pdfPosudek oponenta práce186,46 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Benesova - prot..pdfPrůběh obhajoby práce51,54 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/8962

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.