Název: Problematika záznamu edukačních plánů v praxi
Další názvy: Problems of education plans records in practice
Autoři: Pillmaierová, Monika
Vedoucí práce/školitel: Kožíšková, Zlata
Oponent: Müllerová, Nina
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8983
Klíčová slova: edukace;edukační proces;edukační plán;edukační záznam;edukační dokumentace;edukace v ošetřovatelství
Klíčová slova v dalším jazyce: education;educational process;educational plan;educational record;educational documentation;education in nursing care
Abstrakt: Diplomová práce poukazuje na důležitost řádného a kompletního edukačního záznamu v praxi. Teoretická část vysvětluje pojem edukace, detailně popisuje jednotlivé fáze edukačního procesu a zaměřuje se na specifika dokumentování celého procesu edukace. Je zde nastíněna každodenní edukační aktivita všeobecné sestry z hlediska preventivní a ošetřovatelské péče. Praktická část obsahuje kvantitativní výzkumné šetření, které zjišťuje úroveň dokumentování edukace v ošetřovatelské praxi a názor všeobecných sester na zkoumanou problematiku. Na základě výsledků byla vytvořena edukační brožura pro všeobecné sestry, jejíž součástí je edukační leták.
Abstrakt v dalším jazyce: The thesis deals with an importance of decent and completed educational record in practice. Theoretical part explains the concept of education, describes particular phases of educational process in details and focuses on specifics of documentation of the whole process. This part outlines everyday educational nurse activity from both preventive and nursing care poits of view. The practical part includes a quantitive research which detects the level of educational documentation in nursing care and nurse opinion on the researched issues. An educational brochure and leaflet for nurses have been created on the basis of the research results.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KOS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP Pillmaierova_M PDF.pdfPlný text práce814,32 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Pillmaierova_vedouci_DP.pdfPosudek vedoucího práce99,23 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Pillmaierova_oponent_DP.pdfPosudek oponenta práce148,85 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Pillmaierova_hodnoceni_obhajoby_DP.pdfPrůběh obhajoby práce385,43 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/8983

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.