Title: Problematika záznamu edukačních plánů v praxi
Other Titles: Problems of education plans records in practice
Authors: Pillmaierová, Monika
Advisor: Kožíšková, Zlata
Referee: Müllerová, Nina
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8983
Keywords: edukace;edukační proces;edukační plán;edukační záznam;edukační dokumentace;edukace v ošetřovatelství
Keywords in different language: education;educational process;educational plan;educational record;educational documentation;education in nursing care
Abstract: Diplomová práce poukazuje na důležitost řádného a kompletního edukačního záznamu v praxi. Teoretická část vysvětluje pojem edukace, detailně popisuje jednotlivé fáze edukačního procesu a zaměřuje se na specifika dokumentování celého procesu edukace. Je zde nastíněna každodenní edukační aktivita všeobecné sestry z hlediska preventivní a ošetřovatelské péče. Praktická část obsahuje kvantitativní výzkumné šetření, které zjišťuje úroveň dokumentování edukace v ošetřovatelské praxi a názor všeobecných sester na zkoumanou problematiku. Na základě výsledků byla vytvořena edukační brožura pro všeobecné sestry, jejíž součástí je edukační leták.
Abstract in different language: The thesis deals with an importance of decent and completed educational record in practice. Theoretical part explains the concept of education, describes particular phases of educational process in details and focuses on specifics of documentation of the whole process. This part outlines everyday educational nurse activity from both preventive and nursing care poits of view. The practical part includes a quantitive research which detects the level of educational documentation in nursing care and nurse opinion on the researched issues. An educational brochure and leaflet for nurses have been created on the basis of the research results.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KOS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP Pillmaierova_M PDF.pdfPlný text práce814,32 kBAdobe PDFView/Open
Pillmaierova_vedouci_DP.pdfPosudek vedoucího práce99,23 kBAdobe PDFView/Open
Pillmaierova_oponent_DP.pdfPosudek oponenta práce148,85 kBAdobe PDFView/Open
Pillmaierova_hodnoceni_obhajoby_DP.pdfPrůběh obhajoby práce385,43 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/8983

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.