Title: Pedagogická práce s nadanými dětmi z pohledu učitelů plzeňských mateřských škol
Other Titles: Pedagogical work with gifted children from the perspective of Pilsen kindergarten
Authors: Janoušková, Barbora
Advisor: Sovová, Pavla
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9003
Keywords: nadané dítě;nadání;talent;předškolní výchova;Rámcový vzdělávací program
Keywords in different language: gifted child;gift;talent;preschool education;Framework educational programme
Abstract: Anotace bakalářská práce na téma: Pedagogická práce s nadanými dětmi z pohledu učitelů plzeňských MŠ Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické části jsou celkem 4 kapitoly. První kapitola je zaměřena na definici pojmu nadání a jednotlivé modely nadání. V druhé části se věnuji jednotlivým druhům nadání. Ve třetí části se zaměřuji hlavně na identifikaci nadaných dětí ? jejich charakteristiku, projevy chování a možné problémy spojené s nadáním. V poslední části jsem se zaměřila na vzdělávání nadaných dětí z pohledu RVP a školského zákona. V praktické části jsem za pomoci výzkumné sondy zjišťovala konkrétní problémy při práci s nadanými dětmi z pohledu učitelů/učitelek Plzeňských MŠ. Otázky z dotazníku jsem jednotlivě vyhodnotila a zpracovala v grafech. V poslední části práce jsem uvedla náměty pro různé činnosti s nadanými dětmi.
Abstract in different language: Bachelor thesis on topic: Pedagogical work with gifted children from kindergarten teachers' view in Pilsen kindergartens The work is divided into theoretical and practical part. Theoretical part has 4 chapters: First chapter focuses on definition of talent and each model of talent. The second part is devoted to each type of talent. The third part focuses mainly on identification of gifted children - their characteristics, behaviors and possible problems associated with talents. Last part is focused on education of gifted children in terms of Framework educational program and Education Act. In practical part I examined specific issues in working with gifted children from the perspective of kindergarten teachers in Pilsen region using research probe. Questions from questionnaire were individually assessed and processed into charts. In last part I introduce ideas for different activities with gifted children.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPG)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
finalni bakalarska prace.pdfPlný text práce2,9 MBAdobe PDFView/Open
Janouskova VP.pdfPosudek vedoucího práce40,05 kBAdobe PDFView/Open
Janouskova OP.pdfPosudek oponenta práce43,52 kBAdobe PDFView/Open
Janouskova O.pdfPrůběh obhajoby práce14,6 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/9003

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.