Název: Možnosti uplatnění absolventů bakalářského studia oboru sociální práce FPE ZČU na trhu práce v České republice
Další názvy: Possibilities for graduates of bachelor's degree in Social Work at Faculty of Education, University of West Bohemia in the labor market
Autoři: Charvátová, Monika
Vedoucí práce/školitel: Káňová, Šárka
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9010
Klíčová slova: sociální práce;absolvent bakalářského studijního oboru;sociální pracovník;trh práce;nezaměstnanost
Klíčová slova v dalším jazyce: social work;graduate of bachelor program;social worker;labor market;unemployment
Abstrakt: Tato bakalářská práce se zabývá uplatněním absolventů bakalářského studia oboru sociální práce na trhu práce. Konkrétně se zaměřuje na zmapování situace absolventů sociální práce na trhu práce. Dále se práce snaží poukázat na míru úspěšnosti absolventů při hledání zaměstnání. Teoretická část směřuje od obecného vymezení teoretických konceptů ke konkrétním pojmům nezbytným pro pochopení praktické části. Vysvětlovány jsou pojmy jako sociální práce, bakalářský studijní obor, trh práce, či nezaměstnanost. Praktická část práce se skládá z metodologie výzkumného šetření a samotného výzkumu. Práce je empirického rázu a používá smíšenou strategii výzkumného šetření. Ke zjištění kvantitativních dat je použit dotazník a pro zjištění kvalitativních dat rozhovor. Na základě těchto metod, jsou mezi absolventy bakalářského studia oboru sociální práce FPE ZČU v Plzni zjištěna potřebná data, na jejímž základě, jsou zodpovězeny otázky týkající se možného uplatnění, pozice absolventů na trhu práce, míry úsilí při hledání zaměstnání, míry nezaměstnanosti, či poměru absolventů pracujících v oboru a mimo obor.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis deals with the application of graduates with bachelor degree in social work in the labor market. Specifically, it focuses on the current situation of social work graduates in the labor market. This work tries to show the success rate of graduates in finding employment. The theoretical part is directed to the general definition of theoretical concepts to specific concepts necessary for understanding the practical part. There are xplained terms like social work, bachelor's program, a social worker, labor market, and unemployment. The practical part consists of the research methodology and the research itself. The work is empirical in nature and uses a mixed strategy research. There were used the questionnaire to determine of quantitative data and the interview to determine of qualitative data.Based on these methods, are among the graduates of bachelor's degree in social work FPE in Pilsen found necessary data.These data are used to answer questions concerning the application, the position of graduates in the labor market, the degree of effort in finding employment, unemployment rate, or the ratio graduates working in the field and outside the field.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPG)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
charvatova _P10B0220P_BP.pdfPlný text práce495,2 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
charvatova VP.pdfPosudek vedoucího práce58,3 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
charvatova OP.pdfPosudek oponenta práce37,96 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
charvatova O.pdfPrůběh obhajoby práce13,13 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/9010

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.