Title: Návrh vzdělávacího projektu mateřské školy pro podporu zdravého stravování a prevenci obezity
Other Titles: Recommendation of the educational project for promotion of healthy eating and obesity prevention in a kindergarten
Authors: Wolfová, Lenka
Advisor: Soukupová, Pavla
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9033
Keywords: projektové vyučování;projekt;dotazník;mateřská škola;zdravé stravování;dětská obezita;prevence obezity;zdraví;rizika obezity;výživa předškolních dětí;složky stravy;vitamíny;minerály
Keywords in different language: project teaching;project;interrogatory;kindergarten;health feeding;child obesity;prevention obesity;health;risk obesity;nutrition preschools children;constituents nutrition;vitamins;minerals
Abstract: Během mého studia a praxí v mateřských školách jsem si začala velmi intenzivně všímat toho, jak vysoké procento dětí nemá osvojena pravidla zdravého stravování a často odmítá běžně známé potraviny a pokrmy. S tímto se také zvyšuje počet obézních dětí. Obsah teoretické části vymezuje základní pojmy z oblasti zdravého životního stylu a zdravé výživy v MŠ. Cílem praktické části bylo zmapovat stav stravovacích návyků dětí od 3 do 6 let v MŠ, zmapování povědomí rodičů o následcích špatných stravovacích návyků u jejich dětí a nastínění možných východisek k jejich zlepšení a navrhnout, zrealizovat a evaluovat vzdělávací projekt pro podporu zdravého stravování v MŠ.
Abstract in different language: During my studies and practices in kindergartens I began intensively noticing that high percantage of children isn?t familiar with basic nutrition rules and often reject commonly known foodstuff. Together with that also rises the number of obese children. The content of theoretical part defines basic terms of healthy lifestyle and healthy nutrition in kindergartens. The goal in practical part was to map the situation in nutrition habits of children in kindergartens from 3 to 6 years of age, the parents knowledge about consequeses of their children's bad nutrition habbits, to outline possible solutions and realize and evaluate educational project for supporting the healthy eating in kindergartens.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPG)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BAKALARKA.pdfPlný text práce765,08 kBAdobe PDFView/Open
Wolfova VP.pdfPosudek vedoucího práce46,85 kBAdobe PDFView/Open
Wolfova OP.pdfPosudek oponenta práce30,97 kBAdobe PDFView/Open
Wolfova O.pdfPrůběh obhajoby práce12,4 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/9033

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.