Název: Návrh vzdělávacího projektu mateřské školy pro podporu zdravého stravování a prevenci obezity
Další názvy: Recommendation of the educational project for promotion of healthy eating and obesity prevention in a kindergarten
Autoři: Wolfová, Lenka
Vedoucí práce/školitel: Soukupová, Pavla
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9033
Klíčová slova: projektové vyučování;projekt;dotazník;mateřská škola;zdravé stravování;dětská obezita;prevence obezity;zdraví;rizika obezity;výživa předškolních dětí;složky stravy;vitamíny;minerály
Klíčová slova v dalším jazyce: project teaching;project;interrogatory;kindergarten;health feeding;child obesity;prevention obesity;health;risk obesity;nutrition preschools children;constituents nutrition;vitamins;minerals
Abstrakt: Během mého studia a praxí v mateřských školách jsem si začala velmi intenzivně všímat toho, jak vysoké procento dětí nemá osvojena pravidla zdravého stravování a často odmítá běžně známé potraviny a pokrmy. S tímto se také zvyšuje počet obézních dětí. Obsah teoretické části vymezuje základní pojmy z oblasti zdravého životního stylu a zdravé výživy v MŠ. Cílem praktické části bylo zmapovat stav stravovacích návyků dětí od 3 do 6 let v MŠ, zmapování povědomí rodičů o následcích špatných stravovacích návyků u jejich dětí a nastínění možných východisek k jejich zlepšení a navrhnout, zrealizovat a evaluovat vzdělávací projekt pro podporu zdravého stravování v MŠ.
Abstrakt v dalším jazyce: During my studies and practices in kindergartens I began intensively noticing that high percantage of children isn?t familiar with basic nutrition rules and often reject commonly known foodstuff. Together with that also rises the number of obese children. The content of theoretical part defines basic terms of healthy lifestyle and healthy nutrition in kindergartens. The goal in practical part was to map the situation in nutrition habits of children in kindergartens from 3 to 6 years of age, the parents knowledge about consequeses of their children's bad nutrition habbits, to outline possible solutions and realize and evaluate educational project for supporting the healthy eating in kindergartens.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPG)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BAKALARKA.pdfPlný text práce765,08 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Wolfova VP.pdfPosudek vedoucího práce46,85 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Wolfova OP.pdfPosudek oponenta práce30,97 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Wolfova O.pdfPrůběh obhajoby práce12,4 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/9033

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.