Title: Biblická frazeologie v němčině a češtině
Other Titles: Biblical phraseology in German and Czech
Authors: Poppová, Mathilda
Advisor: Menclová, Hana
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9035
Keywords: frazeologie;frazeologismy;kontrastivní frazeologie;Bible;biblické frazeologismy
Keywords in different language: phraseology;phraseologisms;contrastive phraseology;Bible;biblical phraseologisms
Abstract: Předložená práce popisuje biblické frazémy z hlediska jejich původu a představuje jejich ekvivalenty v českém a německém jazyce. Práce je rozdělena do dvou částí. Teoretická část se zabývá představením lingvistické disciplíny frazeologie, vysvětlením pojmu frazém a popsání jeho rysů. Podklad pro praktickou část zde tvoří kapitola kontrastivní frazeologie s různými typy ekvivalence. Praktická část se zabývá vlastním výzkumem. Vybrané slovní spojení z německých učebnic pro cizince jsou přeložena do českého jazyka a zařazena dle typu ekvivalence. V závěru se shrnuje výsledek zkoumání, který dokazuje velkou podobnost výrazů na základě společné křesťanské tradice obou zemí.
Abstract in different language: This thesis examines Biblical phrases and idioms from the viewpoint of their origin, and introduces their equivalents in both Czech and German language. The work is divided in two parts. Theoretical part deals with introduction of phraseology as a linguistic discipline, explanation of phrase as a term, and description of its features. The chapter Contrastive phraseology with various types of equivalency in this part serves as a base for the practical part. Practical part is about the research itself. Selected phrases from German textbooks for foreigners are translated to Czech, and sorted by the type of equivalency. In the end of the thesis, there is the result of research which proves significant resemblance of expressions, based on common Christian tradition of both countries.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KNJ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Biblische Phraseologie und ihre tschechischen Aquivalente.pdfPlný text práce452,31 kBAdobe PDFView/Open
poppova_vp.pdfPosudek vedoucího práce216,71 kBAdobe PDFView/Open
poppova_op.pdfPosudek oponenta práce441,33 kBAdobe PDFView/Open
poppova_obh.pdfPrůběh obhajoby práce109,12 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/9035

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.