Název: Biblická frazeologie v němčině a češtině
Další názvy: Biblical phraseology in German and Czech
Autoři: Poppová, Mathilda
Vedoucí práce/školitel: Menclová, Hana
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9035
Klíčová slova: frazeologie;frazeologismy;kontrastivní frazeologie;Bible;biblické frazeologismy
Klíčová slova v dalším jazyce: phraseology;phraseologisms;contrastive phraseology;Bible;biblical phraseologisms
Abstrakt: Předložená práce popisuje biblické frazémy z hlediska jejich původu a představuje jejich ekvivalenty v českém a německém jazyce. Práce je rozdělena do dvou částí. Teoretická část se zabývá představením lingvistické disciplíny frazeologie, vysvětlením pojmu frazém a popsání jeho rysů. Podklad pro praktickou část zde tvoří kapitola kontrastivní frazeologie s různými typy ekvivalence. Praktická část se zabývá vlastním výzkumem. Vybrané slovní spojení z německých učebnic pro cizince jsou přeložena do českého jazyka a zařazena dle typu ekvivalence. V závěru se shrnuje výsledek zkoumání, který dokazuje velkou podobnost výrazů na základě společné křesťanské tradice obou zemí.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis examines Biblical phrases and idioms from the viewpoint of their origin, and introduces their equivalents in both Czech and German language. The work is divided in two parts. Theoretical part deals with introduction of phraseology as a linguistic discipline, explanation of phrase as a term, and description of its features. The chapter Contrastive phraseology with various types of equivalency in this part serves as a base for the practical part. Practical part is about the research itself. Selected phrases from German textbooks for foreigners are translated to Czech, and sorted by the type of equivalency. In the end of the thesis, there is the result of research which proves significant resemblance of expressions, based on common Christian tradition of both countries.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KNJ)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Biblische Phraseologie und ihre tschechischen Aquivalente.pdfPlný text práce452,31 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
poppova_vp.pdfPosudek vedoucího práce216,71 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
poppova_op.pdfPosudek oponenta práce441,33 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
poppova_obh.pdfPrůběh obhajoby práce109,12 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/9035

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.