Title: Německá paremiologie jako výzva didaktická
Other Titles: German paremiology as a didactic challenge
Authors: Fremrová, Michaela
Advisor: Šíp, Martin
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9051
Keywords: didaktika;ekvivalence;frazeologie;frazém;frazeologismy;idiom;idiomatika;lexikologie;němčina;paremiologie;přísloví
Keywords in different language: didactics;equivalence;phraseology;phraseologisms;phraseological unit;idiom;idiomatics;lexicology;german;paremiology;proverbs
Abstract: Tato práce se zabývá německou paremiologií, tedy německými příslovími. Skládá se celkem ze dvou hlavních částí, přičemž první část je teoretická a druhá praktická. Teoretická část je věnována vysvětlení základních pojmů, historii přísloví a vzájemné souvislosti paremiologie s frazeologií. V této části jsou také zpracována motivace ve výuce cizího jazyka a obecná kritéria stupňů ekvivalence přísloví. V praktické části je popsán vlastní výzkum přísloví. Jedná se o výuku německých přísloví na druhém stupni vybrané základní školy a také o srovnání německých a českých přísloví. Důležitou součástí této práce je také vyhodnocení praktické části a shrnutí celé práce, které je popsáno v závěru. Cílem této práce je ověřit znalost německých přísloví ve výuce němčiny jako cizího jazyka a stanovit podobnosti a odlišnosti německých a českých přísloví na základě zvolených kritérií.
Abstract in different language: This work deals with the German paremiology, i.e. German proverbs. It consists of two main parts, the first part is theoretical and the other practical. The theoretical part is devoted to the explanation of basic concepts, history of proverbs and mutual association between paremiology and phraseology. This section also processed motivation in foreign language pedagogy and general criteria of equivalence degrees of proverbs. The practical part describes the actual research of proverbs. It focuses on German proverbs teaching on the second grade of selected primary school, and the comparison of German and Czech proverbs. An important part of this work is the evaluation of the practical part and the summary of the whole work, as described in the conclusion. The aim of this work is to verify the knowledge of German proverbs in teaching German as a foreign language and to determine similarities and differences between German and Czech proverbs, based on the selected criterions.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KNJ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Fremrova-Michaela-Nemecka-paremiologie-jako-vyzva-didakticka-BP.pdfPlný text práce927,12 kBAdobe PDFView/Open
fremrova_vp.pdfPosudek vedoucího práce501,92 kBAdobe PDFView/Open
fremrova_op.pdfPosudek oponenta práce376,4 kBAdobe PDFView/Open
fremrova_obh.pdfPrůběh obhajoby práce91,76 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/9051

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.