Název: Specifika přednemocniční a nemocniční neodkladné péče o dětského pacienta s kraniocerebrálním poraněním
Další názvy: Specifics of pre-hospital and hospital emergency care for pediatric patients with craniocerebral injuries
Autoři: Fryč, Lukáš
Vedoucí práce/školitel: Sviták, Roman
Oponent: Dort, Jiří
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9075
Klíčová slova: dětský věk;kraniocerebrální poranění;přednemocniční a nemocniční neodkladná péče;Glasgow coma scale;Glasgow outcome scale
Klíčová slova v dalším jazyce: childhood;craniocerebral injures;pre-hospital and hospital emergency care;Glasgow coma scale;Glasgow outcome scale
Abstrakt: Bakalářská práce se zabývá Specifiky přednemocniční a nemocniční neodkladné péče o dětského pacienta s kraniocerebrálním poraněním. Je rozdělena na část teoretickou a část výzkumnou. V teoretické části popisuji základní anatomii stavby lebky u dětí včetně anatomických odlišností specifických pro dětský věk, dále pak patofyziologii, specifické druhy kraniocerebrálních poranění v dětském věku, diagnostické metody a následnou léčbu v podmínkách přednemocniční a nemocniční neodkladné péči.Výzkumná část práce je rozdělena do dvou směrů, první z nich je zaměřen na povědomí laické veřejnosti o problematice kraniocerebrálních poranění u dětí, včetně první pomoci a prevence. Druhý je následně zaměřen na znalosti studentů Fakulty zdravotnických studií Západočeské univerzity v Plzni, oboru Zdravotnický záchranář, týkající se problematiky kraniocerebrálních poranění v dětském věku.
Abstrakt v dalším jazyce: Bachelor thesis deals with specifics of pre-hospital and hospital emergency care for pediatric patient with craniocerebral injures. It is divided into theoretical and research part. The theoretical part describes the basic anatomy of the skull, including the construction of anatomical differences specific to childhood as well as pathophysiology specific types of craniocerebral injury in childhood diagnostic methods and follow-up treatment in terms of pre-hospital and hospital emergency care. The research part is divided into two directions the first one is focused on general public awareness on the issue of craniocerebral injury in children including first aid and prevention. The second is then focused on the knowledge of students of the Faculty of Health Studies University of West Bohemia, field Paramedic Rescue worker concerning the issues craniocerebral injury in childhood.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce (KAZ) / Bachelor´s works (DRE)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarska prace - Lukas Fryc 2013.pdfPlný text práce1,94 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Fryc VP.jpgPosudek vedoucího práce369,57 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít
Fryc OP.jpgPosudek oponenta práce451,83 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít
Prubeh obhajoby Fryc.jpgPrůběh obhajoby práce344,26 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/9075

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.