Title: Úskalí komunikace v neodkladné péči
Other Titles: Difficulties of communication in pre-hospital care.
Authors: Škábová, Zlata
Advisor: Reichertová, Stanislava
Referee: Pistulková, Alena
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9086
Keywords: komunikace;nelékařský zdravotnický pracovník;zdravotnický záchranář;neverbální komunikace;interkulturní komunikace;syndrom vyhoření
Keywords in different language: communication;paramedical staff;paramedic;verbal communication;nonverbal communication;burnout syndrome;intercultural communication
Abstract: Tato bakalářská práce se zabývá problematikou komunikace mezi zdravotnickými záchranáři a pacienty. V teoretické části popisujeme co to komunikace vlastně je, jaké máme druhy komunikace a jaká úskalí se mohou při komunikaci objevit. Zabýváme se problematikou jazykové bariery i komunikačních nedorozumění v důsledku různých kulturních zvyků. Dále se věnujeme samotné komunikaci mezi zdravotnickým záchranářem a pacientem. Další podstatnou součástí této bakalářské práce je komunikace zdravotnických záchranářů a znevýhodněných pacientů. Na závěr teoretické části je zařazena kapitola o syndromu vyhoření, jehož důsledky se mohou významně odrazit na komunikaci mezi nelékařskými zdravotnickými pracovníky a pacienty. Praktická část je založena na výsledcích dotazníkového šetření, kterým se snažíme potvrdit nebo vyvrátit stanovené hypotézy. Dotazník je graficky zpracován a zkoumá jazykové znalosti odborné zdravotnické terminologie mezi zdravotnickými záchranáři. Dále zjišťuje, zda zdravotničtí záchranáři znají obecná pravidla při komunikaci s nevidomými a neslyšícími pacienty.
Abstract in different language: This bachelor diploma work deals with communication troubles between paramedics and patients. Theoretical part discusses what communication is in general, what kinds of communication we have and what difficulties can appear during communication. We deal with the issue of language barrier or communication misunderstanding owing to cultural differences. Furthermore, we mention communication between paramedics and patients. Another important part of this bachelor work is communication between paramedics and disabled patients. In conclusion of the theoretical part is a chapter about burn-out syndrome. Its consequences could affect communication between paramedics and patients. Practical part is based on results of questionnaire research. This research tries to confirm or disprove our hypotheses. The questionnaire is graphically processed. It examines language skills of specialized medical terminology among paramedics. It also investigates whether paramedics know general rules of communication with deaf and blind patients.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAZ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Uskali komunikace v NP-PdF.pdfPlný text práce1,59 MBAdobe PDFView/Open
Skabova VP.jpgPosudek vedoucího práce371,93 kBJPEGThumbnail
View/Open
Skabova OP.jpgPosudek oponenta práce346,84 kBJPEGThumbnail
View/Open
Prubeh obhajoby Skabova.jpgPrůběh obhajoby práce309,32 kBJPEGThumbnail
View/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/9086

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.