Název: Úskalí komunikace v neodkladné péči
Další názvy: Difficulties of communication in pre-hospital care.
Autoři: Škábová, Zlata
Vedoucí práce/školitel: Reichertová, Stanislava
Oponent: Pistulková, Alena
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9086
Klíčová slova: komunikace;nelékařský zdravotnický pracovník;zdravotnický záchranář;neverbální komunikace;interkulturní komunikace;syndrom vyhoření
Klíčová slova v dalším jazyce: communication;paramedical staff;paramedic;verbal communication;nonverbal communication;burnout syndrome;intercultural communication
Abstrakt: Tato bakalářská práce se zabývá problematikou komunikace mezi zdravotnickými záchranáři a pacienty. V teoretické části popisujeme co to komunikace vlastně je, jaké máme druhy komunikace a jaká úskalí se mohou při komunikaci objevit. Zabýváme se problematikou jazykové bariery i komunikačních nedorozumění v důsledku různých kulturních zvyků. Dále se věnujeme samotné komunikaci mezi zdravotnickým záchranářem a pacientem. Další podstatnou součástí této bakalářské práce je komunikace zdravotnických záchranářů a znevýhodněných pacientů. Na závěr teoretické části je zařazena kapitola o syndromu vyhoření, jehož důsledky se mohou významně odrazit na komunikaci mezi nelékařskými zdravotnickými pracovníky a pacienty. Praktická část je založena na výsledcích dotazníkového šetření, kterým se snažíme potvrdit nebo vyvrátit stanovené hypotézy. Dotazník je graficky zpracován a zkoumá jazykové znalosti odborné zdravotnické terminologie mezi zdravotnickými záchranáři. Dále zjišťuje, zda zdravotničtí záchranáři znají obecná pravidla při komunikaci s nevidomými a neslyšícími pacienty.
Abstrakt v dalším jazyce: This bachelor diploma work deals with communication troubles between paramedics and patients. Theoretical part discusses what communication is in general, what kinds of communication we have and what difficulties can appear during communication. We deal with the issue of language barrier or communication misunderstanding owing to cultural differences. Furthermore, we mention communication between paramedics and patients. Another important part of this bachelor work is communication between paramedics and disabled patients. In conclusion of the theoretical part is a chapter about burn-out syndrome. Its consequences could affect communication between paramedics and patients. Practical part is based on results of questionnaire research. This research tries to confirm or disprove our hypotheses. The questionnaire is graphically processed. It examines language skills of specialized medical terminology among paramedics. It also investigates whether paramedics know general rules of communication with deaf and blind patients.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAZ)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Uskali komunikace v NP-PdF.pdfPlný text práce1,59 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Skabova VP.jpgPosudek vedoucího práce371,93 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít
Skabova OP.jpgPosudek oponenta práce346,84 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít
Prubeh obhajoby Skabova.jpgPrůběh obhajoby práce309,32 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/9086

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.