Název: Účinky znečištění životního prostředí při haváriích a ekologických katastrofách na zdraví člověka
Další názvy: Effects of environmental pollution accidents and ecological disasters on human health
Autoři: Baláková, Jana
Vedoucí práce/školitel: Beránek, Václav
Oponent: Krýsl, Svatopluk
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9106
Klíčová slova: katastrofa;povodně;trauma;havárie;toxicita;škodlivina
Klíčová slova v dalším jazyce: disaster;floods;trauma;accident;toxicity;pollutant
Abstrakt: Ekologické katastrofy či havárie a člověk jsou pojmy, které spolu významně souvisí. Člověk sám je často v tomto vzájemném vztahu nejen obětí ale také příčinnou. Na druhé straně existují mnohé přírodní děje, kterým ani člověk i přes veškeré své možnosti a znalosti nemůže zabránit. V takovém případě se z něj stává pouhý přihlížející, událostem, na něž nemá žádný vliv a jejichž následkům je tak vystaven. V této práci, se pokusím vysvětlit nejen to, jakým způsobem vznikají ty pro člověka nejzásadnější ekologické katastrofy a havárie ale především pak to jaký vliv na člověka mají. Výzkum je zaměřen na prověření povědomí obyvatel České republiky, o tom jak se chovat za mimořádných událostí, zapříčiněných ekologickými katastrofami a haváriemi.
Abstrakt v dalším jazyce: Ecological disaster or accident and you are terms which together significantly related. Man himself is often in this relationship not only victims but also causal. On the other hand, there are many natural happening, whom neither man, despite all their capabilities and skills can not prevent. In which case it becomes a mere bystander, events which have no effect, and the consequences are so exposed. In this work, we try to explain not only how they are formed for the most fundamental human ecological disasters and accidents but especially the impact on humans have. The research is focused on verifying the awareness of the population of the Czech Republic, about how to behave in extraordinary events caused by environmental disasters and accidents.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAZ)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarska prace.pdfPlný text práce636,86 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Balakova VP.zipPosudek vedoucího práce720,94 kBZIPZobrazit/otevřít
Balakova OP.zipPosudek oponenta práce931,31 kBZIPZobrazit/otevřít
Obhajoba BP Balakova.jpgPrůběh obhajoby práce349,88 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/9106

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.