Title: Účinky znečištění životního prostředí při haváriích a ekologických katastrofách na zdraví člověka
Other Titles: Effects of environmental pollution accidents and ecological disasters on human health
Authors: Baláková, Jana
Advisor: Beránek, Václav
Referee: Krýsl, Svatopluk
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9106
Keywords: katastrofa;povodně;trauma;havárie;toxicita;škodlivina
Keywords in different language: disaster;floods;trauma;accident;toxicity;pollutant
Abstract: Ekologické katastrofy či havárie a člověk jsou pojmy, které spolu významně souvisí. Člověk sám je často v tomto vzájemném vztahu nejen obětí ale také příčinnou. Na druhé straně existují mnohé přírodní děje, kterým ani člověk i přes veškeré své možnosti a znalosti nemůže zabránit. V takovém případě se z něj stává pouhý přihlížející, událostem, na něž nemá žádný vliv a jejichž následkům je tak vystaven. V této práci, se pokusím vysvětlit nejen to, jakým způsobem vznikají ty pro člověka nejzásadnější ekologické katastrofy a havárie ale především pak to jaký vliv na člověka mají. Výzkum je zaměřen na prověření povědomí obyvatel České republiky, o tom jak se chovat za mimořádných událostí, zapříčiněných ekologickými katastrofami a haváriemi.
Abstract in different language: Ecological disaster or accident and you are terms which together significantly related. Man himself is often in this relationship not only victims but also causal. On the other hand, there are many natural happening, whom neither man, despite all their capabilities and skills can not prevent. In which case it becomes a mere bystander, events which have no effect, and the consequences are so exposed. In this work, we try to explain not only how they are formed for the most fundamental human ecological disasters and accidents but especially the impact on humans have. The research is focused on verifying the awareness of the population of the Czech Republic, about how to behave in extraordinary events caused by environmental disasters and accidents.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAZ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace.pdfPlný text práce636,86 kBAdobe PDFView/Open
Balakova VP.zipPosudek vedoucího práce720,94 kBZIPView/Open
Balakova OP.zipPosudek oponenta práce931,31 kBZIPView/Open
Obhajoba BP Balakova.jpgPrůběh obhajoby práce349,88 kBJPEGThumbnail
View/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/9106

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.