Title: Informovanost pacientů o svých právech ve zdravotnických zařízeních v ČR a ve Francii
Other Titles: Patients´awareness about their rights in health care facilities in the Czech republic and in France
Authors: Růžička, Pavel
Advisor: Zikmundová, Květuše
Referee: Fránová, Daniela
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9112
Keywords: práva pacientů;etika;výzkum;francouzská zdravotnická legislativa;česká zdravotnická legislativa
Keywords in different language: patients´ rights;ethics;survey;french health legislation;czech health legislation
Abstract: Práce se v teoretické části zabývá historickým vývojem práv pacientů se zvláštním zaměřením na Evropu. Podrobně je popsána zejména současná situace v České republice a Francii, kde probíhal výzkum zaměřený na zjištění znalosti práv pacientů mezi oslovenými respondenty. Výzkum prokázal, že respondenti mladší 50 let znají svá práva lépe než respondenti starší. To platí ale pouze v České republice. Ve Francii vztah mezi věkem a znalostí práv pacientů nebylo možné spolehlivě potvrdit. Naproti tomu výzkum prokázal, že u francouzských respondentů existuje vztah mezi znalostí práv a vzděláním. Respondenti se základním vzděláním znali svá práva méně než ti se středoškolským a vysokoškolským vzděláním. V České republice vzdělání tento vliv nemělo. Dalším faktorem, který výzkum zkoumal, byl vliv opakované hospitalizace na znalost práv pacientů. V České republice výzkum prokázal, že respondenti, kteří byli jednou a více hospitalizovaní, znají svá práva lépe než ti, kteří nebyli nikdy hospitalizováni. Ve Francii tento vztah nebyl prokázán. Výzkum je podrobně popsán ve výzkumné části.
Abstract in different language: The work´s theoretical section deals with the historical background of patients´ rights with focus on Europe. Special attention is paid to the current situation in France and the Czech Republic, where a survey regarding patients´ rights was carried out. The survey has proven that respondents younger than age 50 know their rights better than the older ones. This result applies to the Czech group only. It was not possible to confirm a relation between age and the awareness of patients´ rights in France. On the other hand, the survey has proven that in case of the French respondents there is a relation between the awareness of patients´ rights and achieved education level. . Respondents with elementary education knew their rights worse than those with secondary or university education. In the Czech Republic, such a relation between the awareness of patients´ rights and education has not been affirmed. The influence of repeated hospitalisation on respondents´ awareness of patients´ rights was another factor explored. The survey has proven that in case of the Czech Republic, respondents hospitalised once and more than once know their rights better than those who have never been hospitalised. This was not confirmed in case of France. The survey is described in detail in the research section.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAZ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
bakalarska prace.pdfPlný text práce7,29 MBAdobe PDFView/Open
Ruzicka VP.jpgPosudek vedoucího práce438,62 kBJPEGThumbnail
View/Open
Ruzicka OP.zipPosudek oponenta práce650,44 kBZIPView/Open
Obhajoba BP Ruzicka.jpgPrůběh obhajoby práce345,07 kBJPEGThumbnail
View/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/9112

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.