Název: Informovanost pacientů o svých právech ve zdravotnických zařízeních v ČR a ve Francii
Další názvy: Patients´awareness about their rights in health care facilities in the Czech republic and in France
Autoři: Růžička, Pavel
Vedoucí práce/školitel: Zikmundová, Květuše
Oponent: Fránová, Daniela
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9112
Klíčová slova: práva pacientů;etika;výzkum;francouzská zdravotnická legislativa;česká zdravotnická legislativa
Klíčová slova v dalším jazyce: patients´ rights;ethics;survey;french health legislation;czech health legislation
Abstrakt: Práce se v teoretické části zabývá historickým vývojem práv pacientů se zvláštním zaměřením na Evropu. Podrobně je popsána zejména současná situace v České republice a Francii, kde probíhal výzkum zaměřený na zjištění znalosti práv pacientů mezi oslovenými respondenty. Výzkum prokázal, že respondenti mladší 50 let znají svá práva lépe než respondenti starší. To platí ale pouze v České republice. Ve Francii vztah mezi věkem a znalostí práv pacientů nebylo možné spolehlivě potvrdit. Naproti tomu výzkum prokázal, že u francouzských respondentů existuje vztah mezi znalostí práv a vzděláním. Respondenti se základním vzděláním znali svá práva méně než ti se středoškolským a vysokoškolským vzděláním. V České republice vzdělání tento vliv nemělo. Dalším faktorem, který výzkum zkoumal, byl vliv opakované hospitalizace na znalost práv pacientů. V České republice výzkum prokázal, že respondenti, kteří byli jednou a více hospitalizovaní, znají svá práva lépe než ti, kteří nebyli nikdy hospitalizováni. Ve Francii tento vztah nebyl prokázán. Výzkum je podrobně popsán ve výzkumné části.
Abstrakt v dalším jazyce: The work´s theoretical section deals with the historical background of patients´ rights with focus on Europe. Special attention is paid to the current situation in France and the Czech Republic, where a survey regarding patients´ rights was carried out. The survey has proven that respondents younger than age 50 know their rights better than the older ones. This result applies to the Czech group only. It was not possible to confirm a relation between age and the awareness of patients´ rights in France. On the other hand, the survey has proven that in case of the French respondents there is a relation between the awareness of patients´ rights and achieved education level. . Respondents with elementary education knew their rights worse than those with secondary or university education. In the Czech Republic, such a relation between the awareness of patients´ rights and education has not been affirmed. The influence of repeated hospitalisation on respondents´ awareness of patients´ rights was another factor explored. The survey has proven that in case of the Czech Republic, respondents hospitalised once and more than once know their rights better than those who have never been hospitalised. This was not confirmed in case of France. The survey is described in detail in the research section.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAZ)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
bakalarska prace.pdfPlný text práce7,29 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Ruzicka VP.jpgPosudek vedoucího práce438,62 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít
Ruzicka OP.zipPosudek oponenta práce650,44 kBZIPZobrazit/otevřít
Obhajoba BP Ruzicka.jpgPrůběh obhajoby práce345,07 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/9112

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.