Title: Floristické zpracování dat z lokality Koubský potok v okrese Domažlice
Other Titles: Floristic data processing from Koubský potok in division Domažlice
Authors: Mazancová, Barbora
Advisor: Kučera, Tomáš
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9136
Keywords: Koubský potok;Všeruby;inventarizační seznam;lokalita
Keywords in different language: the brook named Kouba;inventory list;locality
Abstract: Cílem této práce bylo provést inventarizační seznam vyšších rostlin na lokalitě podél potoka Kouba. Výzkum probíhal ve dvou vegetačních sezónách 2011-2012. Zkoumány byly rostliny ze všech vegetačních pater, kromě mechového vegetačního patra. Na území s 5 druhy biotopů bylo určeno 84 druhů rostlin z 25 čeledí. První část bakalářské práce je teoretická. Zahrnuje také metodiku sběru a determinace. Druhá část je praktická. Jsou zde popsány jednotlivé dílčí lokality a určené druhy rostlin. Je zde tabulka všech určených rostlinných druhů a také tabulka zastoupení čeledí. Také je provedeno jak srovnání s dřívějším výzkumem, tak i s jinou lokalitou. Na území potoka Kouba nebyl určen žádný vzácný či ohrožený rostlinný druh.
Abstract in different language: The goal of my bachelor thesis is to make a list of higher plants in the territory along the brook named Kouba. The research was done in two growing seasons in the years 2011 and 2012. The research was focused on plants from all vegetation layers, except for the forest floor. 84 species from 25 families were found in the territory. The first part of my thesis is theoretical. It also mentions the methodology of plant collection and determination. The other part is practical with the description of the individual parts of the territory and the plant species found there. There is also a table with all determined plant species as well as a table showing plant families growing in the territory. You can find a comparison with a former research in this territory as well as a comparison with another territory in this part of my thesis too. No rare or endangered species have been found in the territory of the brook of Kouba.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KBI)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
bpMazancova.pdfPlný text práce6,36 MBAdobe PDFView/Open
MAZANCOVA_V.pdfPosudek vedoucího práce940,31 kBAdobe PDFView/Open
MAZANCOVA_O.pdfPosudek oponenta práce501,98 kBAdobe PDFView/Open
mazancova p.pdfPrůběh obhajoby práce162,69 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/9136

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.