Název: Floristické zpracování dat z lokality Koubský potok v okrese Domažlice
Další názvy: Floristic data processing from Koubský potok in division Domažlice
Autoři: Mazancová, Barbora
Vedoucí práce/školitel: Kučera, Tomáš
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9136
Klíčová slova: Koubský potok;Všeruby;inventarizační seznam;lokalita
Klíčová slova v dalším jazyce: the brook named Kouba;inventory list;locality
Abstrakt: Cílem této práce bylo provést inventarizační seznam vyšších rostlin na lokalitě podél potoka Kouba. Výzkum probíhal ve dvou vegetačních sezónách 2011-2012. Zkoumány byly rostliny ze všech vegetačních pater, kromě mechového vegetačního patra. Na území s 5 druhy biotopů bylo určeno 84 druhů rostlin z 25 čeledí. První část bakalářské práce je teoretická. Zahrnuje také metodiku sběru a determinace. Druhá část je praktická. Jsou zde popsány jednotlivé dílčí lokality a určené druhy rostlin. Je zde tabulka všech určených rostlinných druhů a také tabulka zastoupení čeledí. Také je provedeno jak srovnání s dřívějším výzkumem, tak i s jinou lokalitou. Na území potoka Kouba nebyl určen žádný vzácný či ohrožený rostlinný druh.
Abstrakt v dalším jazyce: The goal of my bachelor thesis is to make a list of higher plants in the territory along the brook named Kouba. The research was done in two growing seasons in the years 2011 and 2012. The research was focused on plants from all vegetation layers, except for the forest floor. 84 species from 25 families were found in the territory. The first part of my thesis is theoretical. It also mentions the methodology of plant collection and determination. The other part is practical with the description of the individual parts of the territory and the plant species found there. There is also a table with all determined plant species as well as a table showing plant families growing in the territory. You can find a comparison with a former research in this territory as well as a comparison with another territory in this part of my thesis too. No rare or endangered species have been found in the territory of the brook of Kouba.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KBI)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
bpMazancova.pdfPlný text práce6,36 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
MAZANCOVA_V.pdfPosudek vedoucího práce940,31 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
MAZANCOVA_O.pdfPosudek oponenta práce501,98 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
mazancova p.pdfPrůběh obhajoby práce162,69 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/9136

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.