Title: Mapování ruderální flóry se zvláštním zřetelem na invazní druhy v Plzni - Bukovci a Chlumku, mapové listy: Plzeň 7-3/4 a Plzeň 6-3/3
Other Titles: Mapping of ruderal Flora in Plzeň city - Plzeň- Bukoec and Chlumek, map grids: Plzeň 7-3/4 and Plzeň 6-3/3
Authors: Beneš, Vladimír
Advisor: Chocholoušková, Zdeňka
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9148
Keywords: Chlumek;Bukovec;ruderální flóra
Keywords in different language: Chlumek;Bukovec;ruderal flora
Abstract: Tato bakalářská práce se zabývá mapováním ruderální flóry se zvláštním zřetelem na invazní druhy v městském obvodu Plzeň 4. ? Chlumek a Bukovec. Konkrétně jsou sledované mapové listy: Plzeň 7-3/4 a Plzeň 6-3/3. Každé sledované území mělo rozlohu 1000x1250m. Druhový soupis byl pořízen z obou sledovaných území obsahujících celkem 242 druhů rostlin. K nejčastějším druhům patřila např. sedmikráska obecná (Bellis perennis), srha laločnatá (Dactylis glomerata), jílek vytrvalý (Lolium perenne), jitrocel kopinatý (Plantago lanceolata), řebříček obecný (Achillea millefolium) a zlatobýl kanadský (Solidago canadensis). Veškeré nalezené druhy byly analyzovány z hlediska životních strategií, životních forem, ekologických nároků a původnosti. Ve sledovaném území bylo nalezeno 10 invazních druhů. K nejpočetnějším invazním druhům patřil např. trnovník akát (Robinia pseudacacia), zlatobýl kanadský (Solidago canadensis), turanka kanadská (Conyza canadensis). Ve sledovaném území byl nalezen jeden vzácný druh: bolševník velkolepý (Heracleum mantegazzianum). V programu ArcGis byly vytvořeny mapy invazních druhů, jejich výskytu a početnosti.
Abstract in different language: The Bachelor Work engages in mapping of the ruderal flora with a special regards on invasive species in the town districts Pilsen 4- Chlumek and Bolevec. The map grids of Pilsen 7-3/4 and Pilsen 6-3/3 were specifically observed. The area of each observed location was 1 000mx 1 250m. The species list was made from both locations and the total number of species is 242. The most frequent species were: Bellis perennis, Dactylis glomerata, Lolium perenne, Plantago lanceolata, Achillea millefolium and Solidago canadensis. All the listed species were analysed from many viewpoints: life strategy, forms, ecological claims and origin. In these locations there were explored 10 invasive species. Dominant species were for example: Robinia pseudacacia, Solidago canadensis and Conyza canadensis. In the observed location there was 1 rare species bolševník velkolepý (Heracleum mantegazzianum). In the progamme ArcGis there were created the maps of invasive species, their occurrence and numerousity.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KBI)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace. Vladimir Benes.pdfPlný text práce2,66 MBAdobe PDFView/Open
benes v.pdfPosudek vedoucího práce431,75 kBAdobe PDFView/Open
benes o.pdfPosudek oponenta práce590,54 kBAdobe PDFView/Open
benes.pdfPrůběh obhajoby práce169,76 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/9148

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.