Název: Multikulturní princip v hudební výchově na gymnáziu (zaměřeno na práci s rytmem)
Další názvy: Multicultural princip of music education at grammar school (with aim on rhythm exercises)
Autoři: Nováková, Miroslava
Vedoucí práce/školitel: Lišková, Štěpánka
Oponent: Slavíková, Marie
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9219
Klíčová slova: školství;multikulturní princip;hudební výchova;modelová vyučovací jednotka;rytmická cvičení
Klíčová slova v dalším jazyce: school education;multicultural principle;music education;model lesson;rhythm exercises
Abstrakt: Tato diplomová práce se zabývá uplatněním multikulturního principu v hodinách hudební výchovy na gymnáziu. V teoretické části jsou definovány pojmy, které souvisejí s multikulturním tématem. Autorka se vyjadřuje k multikulturní realitě v Evropě a v České republice. Vymezuje hlavní složky a cíle multikulturní výchovy a zabývá se hudbou a její vysokou integrační hodnotou. Další kapitoly jsou zkonkrétněny na oblast školství, kde definuje multikulturní průřezové téma v programech RVP, a hledá cesty, jak včlenit multikulturní přesahy i do předmětu hudební výchovy. V praktické části je zpracován návrh modelové vyučovací jednotky s uplatněním multikulturních principů. Diplomová práce je zakončena realizací výukového modelu provedeného na Gymnáziu Františka Křižíka v Plzni. Závěr praktické části je věnován celkovému zhodnocení lekce z hlediska naplnění cílů a principů v programech RVP.
Abstrakt v dalším jazyce: This diploma thesis is engaged in application of the multicultural principle in music education at school. The terms are defined in treoretical part which are related with a multicultural theme. The author expresses the multicultural reality in Europe and in The Czech Republic, defines the main elements and targets of multicultural education. Other chapters are concretized to the area of the education, where the author defines multicultural cross-cutting theme in the RVP programs and she searches for way to incorporate multicultural overlaps into the lessons of music. The author deals with the music and its high integration value. Practical part contains a suggestion of model lesson with application of multicultural principles. The diploma thesis is topped by realization of the proposed model made at František Křižík high school in Pilsen. The conclusion of the practical part is devoted for complex evaluation of the proposedl lesson with regard of fulfilment of objectives and principles in the RVP programs.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KHK)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Diplomova prace, Novakova M..pdfPlný text práce27,93 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Novakova_hodnoceni_DP_vedouci_Liskova.pdfPosudek vedoucího práce613,33 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Novakova_posudek_DP_oponent_Slavikova.pdfPosudek oponenta práce688,12 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
prubeh_obhajoby_DP_Novakova.pdfPrůběh obhajoby práce156,85 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/9219

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.