Title: Multikulturní princip v hudební výchově na gymnáziu (zaměřeno na práci s rytmem)
Other Titles: Multicultural princip of music education at grammar school (with aim on rhythm exercises)
Authors: Nováková, Miroslava
Advisor: Lišková, Štěpánka
Referee: Slavíková, Marie
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9219
Keywords: školství;multikulturní princip;hudební výchova;modelová vyučovací jednotka;rytmická cvičení
Keywords in different language: school education;multicultural principle;music education;model lesson;rhythm exercises
Abstract: Tato diplomová práce se zabývá uplatněním multikulturního principu v hodinách hudební výchovy na gymnáziu. V teoretické části jsou definovány pojmy, které souvisejí s multikulturním tématem. Autorka se vyjadřuje k multikulturní realitě v Evropě a v České republice. Vymezuje hlavní složky a cíle multikulturní výchovy a zabývá se hudbou a její vysokou integrační hodnotou. Další kapitoly jsou zkonkrétněny na oblast školství, kde definuje multikulturní průřezové téma v programech RVP, a hledá cesty, jak včlenit multikulturní přesahy i do předmětu hudební výchovy. V praktické části je zpracován návrh modelové vyučovací jednotky s uplatněním multikulturních principů. Diplomová práce je zakončena realizací výukového modelu provedeného na Gymnáziu Františka Křižíka v Plzni. Závěr praktické části je věnován celkovému zhodnocení lekce z hlediska naplnění cílů a principů v programech RVP.
Abstract in different language: This diploma thesis is engaged in application of the multicultural principle in music education at school. The terms are defined in treoretical part which are related with a multicultural theme. The author expresses the multicultural reality in Europe and in The Czech Republic, defines the main elements and targets of multicultural education. Other chapters are concretized to the area of the education, where the author defines multicultural cross-cutting theme in the RVP programs and she searches for way to incorporate multicultural overlaps into the lessons of music. The author deals with the music and its high integration value. Practical part contains a suggestion of model lesson with application of multicultural principles. The diploma thesis is topped by realization of the proposed model made at František Křižík high school in Pilsen. The conclusion of the practical part is devoted for complex evaluation of the proposedl lesson with regard of fulfilment of objectives and principles in the RVP programs.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KHK)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace, Novakova M..pdfPlný text práce27,93 MBAdobe PDFView/Open
Novakova_hodnoceni_DP_vedouci_Liskova.pdfPosudek vedoucího práce613,33 kBAdobe PDFView/Open
Novakova_posudek_DP_oponent_Slavikova.pdfPosudek oponenta práce688,12 kBAdobe PDFView/Open
prubeh_obhajoby_DP_Novakova.pdfPrůběh obhajoby práce156,85 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/9219

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.