Název: Přínos vokálního díla W.A.Mozarta pro pěvce se zaměřením na interpretační rozbor jedné operní role
Další názvy: Merit of vocal work W.A.Mozart for singers with orientation on interpretation analysis of one operatic roles
Autoři: Lučanská, Adéla
Vedoucí práce/školitel: Bezděk, Jiří
Oponent: Lišková, Štěpánka
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9229
Klíčová slova: W. A. Mozart;klasicismus;opera;charakteristika postav;Figarova svatba;Don Giovanni;Kouzelná flétna;interpretace
Klíčová slova v dalším jazyce: W. A. Mozart;classicism;opera;characteristic of characters;The Marriage of Figaro;Don Giovanni;The Magic Flute;interpretation
Abstrakt: Diplomová práce je zaměřena na operní tvorbu Wolfganga Amadea Mozarta. Mapuje životní okamžiky, které ovlivnily skladatelův hudební vývoj. Jsou zde zpracovány tři vrcholná díla, u kterých nalezneme informace o okolnostech, které jsou spojeny s jejich vznikem, dále postavy a dějovou linku. U každé z oper je také uvedeno případné využití v pedagogické praxi na SŠ a ZUŠ. Důležitou součástí práce je také rozbor árií Zerliny z opery Don Giovanni. V této části je zpracována problematika nastudování a interpretace.
Abstrakt v dalším jazyce: Diploma work is focused on the operas of Wolfgang Amadeus Mozart. It charts the life moments which influenced composer's musical development. There are processed three masterpieces in which we find information on the circumstances that are associated with their formation, as well as the characters and storyline. For each of the operas are also shown potential use in teaching practice at secondary schools and music schools. An important part of the work is also an analysis of Zerlina arias from the opera Don Giovanni. This section handles the problem of studying and interpretation.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KHK)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
AdelaLucanskaDPKHK.pdfPlný text práce5,44 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Lucanska_hodnoceni_DP_vedouci_Bezdek.pdfPosudek vedoucího práce636,52 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Lucanska_posudek_DP_oponent_Liskova.pdfPosudek oponenta práce795,9 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Lucanska_prubeh_obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce134,62 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/9229

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.