Název: Valná hromada akciové společnosti - svolání a konání
Další názvy: General meeting of the joint stock company - convened and action
Autoři: Malčánková, Karolína
Vedoucí práce/školitel: Holejšovský, Josef
Oponent: Dvořák, Tomáš
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9242
Klíčová slova: valná hromada;svolání;pozvánka;pořad jednání;hlasování;zastoupení;rozhodnutí;akciová společnost;zápis;prezenční listina
Klíčová slova v dalším jazyce: general meeting;convocation;invitation card;agenda;vote;representation;decision;joint stock company;report;attendance list
Abstrakt: Jak z názvu vyplývá, práce se zabývá svoláním a konáním valné hromady. V rámci kapitoly svolání je zvlášť rozebrán způsob svolání u řádné a mimořádné valné hromady, stejně tak i osoby, které jsou oprávněny tyto valné hromady svolat a za jakým účelem. Dále jsou do této kapitoly zařazeny náležitosti pozvánky a další způsoby oznámení o konání. Do kapitoly věnované konání valné hromady, jsou stručně zařazeby orgány valné hromady a způsob jejich volby; rovněž jsou zde chronologicky uvedeny veškeré úkony, které jsou nutné k řádnému chodu a zakončení valné hromady. A v neposlední řadě je do práce zařazen rozbor Evropské akciové společnosti, jakožto zahraniční srovnání s naší právní úpravou. V práci byla využita převážně komparace s judikaturou, odbornou literaturou a novou právní úpravou.
Abstrakt v dalším jazyce: In accordance with the name of the thesis, the paper deals with calling and holding of the general meeting. Within the chapter about summoning, the way of convening the general meeting and extraordinary general meeting here is analysed. Moreover, analysis of the people who are authorized to call the general meeting and their purposes is provided, along with the categorization of the necessities of the invitation and other means of announcing the meeting. In the subsequent chapter on holdings of the general meeting, bodies of the general meeting and the way of their election are outlined. This chapter also chronologically categorizes all the tasks, which are necessary for proper running and ending of the meeting. Last but not least, an analysis of the European joint-stock company and foreign comparison with our legislation is presented. In this thesis, comparisons with jurisprudence, literature and the new legislation have been mainly used.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce (KOP) / Theses (DCL)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP 20.3..pdfPlný text práce1,49 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Malcankova-1.pdfPosudek vedoucího práce720,6 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Malcankova-2.pdfPosudek oponenta práce813,65 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Malcankova Karolina.pdfPrůběh obhajoby práce299,8 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/9242

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.