Title: Valná hromada akciové společnosti - svolání a konání
Other Titles: General meeting of the joint stock company - convened and action
Authors: Malčánková, Karolína
Advisor: Holejšovský, Josef
Referee: Dvořák, Tomáš
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9242
Keywords: valná hromada;svolání;pozvánka;pořad jednání;hlasování;zastoupení;rozhodnutí;akciová společnost;zápis;prezenční listina
Keywords in different language: general meeting;convocation;invitation card;agenda;vote;representation;decision;joint stock company;report;attendance list
Abstract: Jak z názvu vyplývá, práce se zabývá svoláním a konáním valné hromady. V rámci kapitoly svolání je zvlášť rozebrán způsob svolání u řádné a mimořádné valné hromady, stejně tak i osoby, které jsou oprávněny tyto valné hromady svolat a za jakým účelem. Dále jsou do této kapitoly zařazeny náležitosti pozvánky a další způsoby oznámení o konání. Do kapitoly věnované konání valné hromady, jsou stručně zařazeby orgány valné hromady a způsob jejich volby; rovněž jsou zde chronologicky uvedeny veškeré úkony, které jsou nutné k řádnému chodu a zakončení valné hromady. A v neposlední řadě je do práce zařazen rozbor Evropské akciové společnosti, jakožto zahraniční srovnání s naší právní úpravou. V práci byla využita převážně komparace s judikaturou, odbornou literaturou a novou právní úpravou.
Abstract in different language: In accordance with the name of the thesis, the paper deals with calling and holding of the general meeting. Within the chapter about summoning, the way of convening the general meeting and extraordinary general meeting here is analysed. Moreover, analysis of the people who are authorized to call the general meeting and their purposes is provided, along with the categorization of the necessities of the invitation and other means of announcing the meeting. In the subsequent chapter on holdings of the general meeting, bodies of the general meeting and the way of their election are outlined. This chapter also chronologically categorizes all the tasks, which are necessary for proper running and ending of the meeting. Last but not least, an analysis of the European joint-stock company and foreign comparison with our legislation is presented. In this thesis, comparisons with jurisprudence, literature and the new legislation have been mainly used.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KOP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP 20.3..pdfPlný text práce1,49 MBAdobe PDFView/Open
Malcankova-1.pdfPosudek vedoucího práce720,6 kBAdobe PDFView/Open
Malcankova-2.pdfPosudek oponenta práce813,65 kBAdobe PDFView/Open
Malcankova Karolina.pdfPrůběh obhajoby práce299,8 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/9242

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.