Název: Věk jako diskriminační důvod
Další názvy: Age as the discriminatory reason
Autoři: Mlčáková, Zdenka
Vedoucí práce/školitel: Outlá, Anna
Oponent: Pavlátová, Jarmila
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9243
Klíčová slova: diskriminace;věk;věková diskriminace;ageismus;obrácené důkazní břemeno;Antidiskriminační zákon
Klíčová slova v dalším jazyce: discrimination;age;age discrimination;ageism;reversed burden proof;Antidiscrimination act
Abstrakt: Práce na téma Věk jako diskriminační důvod se zaměřuje na problematiku rozdílného znevýhodňujícího zacházení s osobami nebo skupinou osob z důvodu jejich věku. Autor uvádí reálné případy, ve kterých se jedinec setkává s věkovou diskriminací a zároveň na nich demonstruje možnosti obrany, které má oběť diskriminace a prostřednictvím kterých se může domáhat svých nároků. Cílem práce je zhodnotit, zda věková diskriminace představuje nebezpečí pro jedince a zda jsou nabízené prostředky ochrany spolehlivé. Důležitou součástí je také osvěta v této oblasti, která není dosud dostatečná.
Abstrakt v dalším jazyce: The thesis of Age as discriminatory reason focusing on the issue of differential treatment which disadvantages persons or group of persons because of their age. Author presents real cases of the age discrimination and demonstrates the possibilities of defense of discrimination victim to claim his remedies. The aim of this work is to assess whether age discrimination poses a danger to the man and whether offered means of protection are reliable. The important part of thesis is also education in this area, which is not sufficient.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KOP)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP_Vek jako diskriminacni duvod.pdfPlný text práce750,36 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Mlcakova-1.pdfPosudek vedoucího práce1,08 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Mlcakova-2.pdfPosudek oponenta práce992,62 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Mlcakova Zdenka.pdfPrůběh obhajoby práce372,92 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/9243

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.