Title: Věk jako diskriminační důvod
Other Titles: Age as the discriminatory reason
Authors: Mlčáková, Zdenka
Advisor: Outlá, Anna
Referee: Pavlátová, Jarmila
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9243
Keywords: diskriminace;věk;věková diskriminace;ageismus;obrácené důkazní břemeno;Antidiskriminační zákon
Keywords in different language: discrimination;age;age discrimination;ageism;reversed burden proof;Antidiscrimination act
Abstract: Práce na téma Věk jako diskriminační důvod se zaměřuje na problematiku rozdílného znevýhodňujícího zacházení s osobami nebo skupinou osob z důvodu jejich věku. Autor uvádí reálné případy, ve kterých se jedinec setkává s věkovou diskriminací a zároveň na nich demonstruje možnosti obrany, které má oběť diskriminace a prostřednictvím kterých se může domáhat svých nároků. Cílem práce je zhodnotit, zda věková diskriminace představuje nebezpečí pro jedince a zda jsou nabízené prostředky ochrany spolehlivé. Důležitou součástí je také osvěta v této oblasti, která není dosud dostatečná.
Abstract in different language: The thesis of Age as discriminatory reason focusing on the issue of differential treatment which disadvantages persons or group of persons because of their age. Author presents real cases of the age discrimination and demonstrates the possibilities of defense of discrimination victim to claim his remedies. The aim of this work is to assess whether age discrimination poses a danger to the man and whether offered means of protection are reliable. The important part of thesis is also education in this area, which is not sufficient.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KOP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Vek jako diskriminacni duvod.pdfPlný text práce750,36 kBAdobe PDFView/Open
Mlcakova-1.pdfPosudek vedoucího práce1,08 MBAdobe PDFView/Open
Mlcakova-2.pdfPosudek oponenta práce992,62 kBAdobe PDFView/Open
Mlcakova Zdenka.pdfPrůběh obhajoby práce372,92 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/9243

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.