Název: Komplexní fyzioterapie u periferní parézy nervus facialis
Další názvy: Comprehensive physiotherapy in peripheral facial nerve paresis
Autoři: Steiniglová, Tereza
Vedoucí práce/školitel: Stašková, Šárka
Oponent: Kálal, Jan
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9263
Klíčová slova: nervus facialis;periferní paréza;mimické svaly;metoda sestry Kenny;elektrostimulace;kinesio tape
Klíčová slova v dalším jazyce: nervus facialis;peripheral paresis;facial muscles;sister Kenny´s method;electrostimulation;kinesio tape
Abstrakt: V této bakalářské práci jsou shrnuty poznatky o periferní paréze nervus facialis a možnostech její léčby. První kapitola teoretické části zahrnuje obecné informace o poruše periferního nervového systému. Dále je zmíněn průběh a funkce lícního nervu a funkce svalů, které jsou tímto nervem inervovány. Následně je zde popsána etiologie včetně patogeneze, klinický obraz a prognóza tohoto onemocnění. V další kapitole je podán ucelený přehled možností terapie včetně využití některých fyzioterapeutických metod. V závěru jsou zmíněny pomocné vyšetřovací metody využívané v diagnostice tohoto onemocnění. V praktické části jsou popsány vyšetřovací a léčebné fyzioterapeutické metody. V této části jsou zpracovány čtyři kazuistiky, ve kterých jsou uvedeny anamnézy konkrétních pacientů s touto diagnózou, je zde stanoven krátkodobý a dlouhodobý rehabilitační plán, popsán průběh a výsledky terapie, kterých bylo dosáhnuto. Součástí praktické části je také zpracování informací od respondentů, kteří onemocněli periferní parézou nervus facialis a jejich krátkodobý rehabilitační plán je již ukončen.
Abstrakt v dalším jazyce: In this thesis summarizes the findings of peripheral facial nerve palsy and its treatment options. The first chapter of the theoretical part includes general information about the fault peripheral nervous system. There is also mentioned the course and function of the facial nerve and function of muscles which are innervated by facial nerve. Further there is described the etiology, pathogenesis, clinical features and prognosis of peripheral facial nerve palsy. The next chapter gives a complete overview of the use of certain therapies, including physiotherapy techniques. At the end of the theoretical part are mentioned auxiliary examination methods used in the diagnosis of this disease. In the practical part are described investigative and therapeutic physiotherapy methods. This section describes four case studies, which lists the specific histories of patients with this diagnosis and the short-term and long-term rehabilitation plan. There are described the results that have been attained. The practical part contains also information from respondents who had peripheral facial nerve palsy and their short-term rehabilitation plan has already been completed.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFE)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarska prace Tereza Steiniglova.pdfPlný text práce4,38 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Steiniglova Tereza - posudek vedouci prace.pdfPosudek vedoucího práce72,47 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Steiniglova Tereza - oponentsky posudek.pdfPosudek oponenta práce132,37 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Obhajoba Steiniglova.pdfPrůběh obhajoby práce422,96 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/9263

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.