Title: Možnosti využití Alexandrovy techniky ve fyzioterapii
Other Titles: Application of Alexandrs method in physiotherapy
Authors: Dankovičová, Adéla
Advisor: Ryba, Lukáš
Referee: Valešová, Monika
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9273
Keywords: Alexandrova technika;primární kontrola;inhibice;direkce
Keywords in different language: Alexander technique;primary control;inhibition;direction
Abstract: Tato bakalářská práce seznamuje s Alexandrovou technikou, s jejím vývojem a jednotlivými prvky. Zabývá se jejím využitím ve fyzioterapii a to zejména primární kontroly. Ta je v práci aplikovaná u tanečníků folklórního Souboru písní a tanců Jiskra, kteří mají převážně sedavé zaměstnání. Právě v pracovním prostředí je při dlouhodobé statické poloze zaujímáno jak špatné postavení hlavy, tak i špatné držení zbytku těla. S tanečníky byly nacvičovány jednotlivé polohy podle Alexandrových kritérií. Zkoumáno bylo především správné nastavení hlavy a schopnost si toto nastavení udržet při změně zevního prostředí. Dále byl hodnocen pracovní sed, který probandi zaujímají v práci a porovnáván s vhodnou pracovní polohou.
Abstract in different language: This bachelor thesis is devoted to the Alexander technique, to its development and individual features. This work deals with using of this technique in physiotherapy, mainly in primary control. Alexander method was applied on the dancers from the folklore group 'Jiskra', which have sedentary jobs. During long term static position which is usually held in such working environment, faulty holdings of head as well as the rest of the body, is adopted. Individual positions in agreement with the Alexander's criterions were practiced with the dancers. Especially right positioning of the head and the ability to keep this alignment by the change of outer conditions were researched. Moreover, the sitting position which the probands hold in the job was examined.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP - Dankovicova.pdfPlný text práce4,28 MBAdobe PDFView/Open
Dankovicova Adela - posudek vedouciho prace.pdfPosudek vedoucího práce79,48 kBAdobe PDFView/Open
Dankovicova Adela - oponentsky posudek.pdfPosudek oponenta práce56,29 kBAdobe PDFView/Open
Obhajoby Dankovicova.pdfPrůběh obhajoby práce430,85 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/9273

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.