Název: Fyzioterapeutické metody k ovlivnění hlubokého stabilizačního systému
Další názvy: Physiotherapy Methods Used to Affect the Deep Stabilization System
Autoři: Prausová, Lucia
Vedoucí práce/školitel: Poková, Petra
Oponent: Stašková, Šárka
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9275
Klíčová slova: hluboký stabilizační systém;bránice;pánevní dno;postura;stabilita;Vojtova reflexní lokomoce;senzomotorická stimulace;velké míče
Klíčová slova v dalším jazyce: deep stabilization system;diaphragm;pelvic floor;posture;stability;Vojta reflex locomotion;sensorimotor stimulation;large balls
Abstrakt: Tato práce popisuje fyzioterapeutické metody ovlivňující hluboký stabilizační systém páteře. Je rozdělená na dvě části, teoretickou a praktickou. Teoretická část je zaměřena na zpracování poznatků o hlubokém stabilizačním systému a o fyzioterapeutických metodách, které ho ovlivňují. Teoretická část popisuje HSSP, jeho význam, funkci a složení v rámci pohybového aparátu a dále některé z terapeutických možností jeho ovlivnění. Praktická část obsahuje účinky tří vybraných fyzioterapeutických metod, Vojtovy reflexní lokomoce, senzomotorické stimulace a cvičení na velkých míčích na hluboký stabilizační systém páteře. V praktické části jsou prezentovány kazuistiky tří pacientek, u kterých byla provedena vyšetření aspekcí, palpací, vyšetření vybraných testů na hluboký stabilizační systém a Véle test.
Abstrakt v dalším jazyce: This degree describes physiotherapy methods affecting deep stabilizing system of the spine. It is divided into two parts, theoretical and practical. The theoretical part is focused on the processing of knowledge about the deep stabilization system and physiotherapy methods that affect it. This section describes the HSSP, its meaning, function and composition of the musculoskeletal system. Below are some of the therapeutic possibilities of influencing. The practical part contains the effects of three selected physiotherapy methods Vojta reflex locomotion, sensorimotor stimulation and exercise on large balls in the deep stabilizing system of the spine. In the practical part presents case histories of three patients who had undergone aspection examination, palpation, examination of selected tests for deep stabilization system and Véle test.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFE)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarska prace 2013.pdfPlný text práce1,34 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Prausova Lucia - posudek vedouci prace.pdfPosudek vedoucího práce121,11 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Prausova Lucia - oponentsky posudek.pdfPosudek oponenta práce109,55 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Obhajoby Prausova.pdfPrůběh obhajoby práce427,81 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/9275

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.