Title: Diferenciální diagnostika bolestí v oblasti lokte
Other Titles: Differential diagnosis of pain in the elbow
Authors: Nováková, Veronika
Advisor: Ryba, Lukáš
Referee: Valeš, Jiří
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9278
Keywords: loketní kloub;bolest;diferenciální diagnostika;kineziotaping;Wagner Force One? - Model FDIX
Keywords in different language: elbow joint;pain;differential diagnosis;kineziotaping;Wagner Force One ? - Model FDIX
Abstract: Tato bakalářská práce se zabývá problematikou bolesti v oblasti loketního kloubu, se kterou se v klinické praxi setkáváme stále častěji. Diferenciální diagnostika bolesti v oblasti lokte je složitá, jelikož se zde vyskytuje řada patologií a je to častá oblast přenesených bolestí. V textu jsou uvedeny diagnózy vztahující se k této problematice. Sledovaný soubor tvořili klienti s diagnozóu epikondilitis radialis humeri, u kterých byl aplikován kineziotape a sledován jeho vliv na bolest. K hodnocení výsledku byl použit tlakový algometr Wagner Force One - Model FDIX. Analýza výsledků potvrdila pozitivní vliv kineziotapu na bolest.
Abstract in different language: This thesis deals with pain in the elbow, which he encountered in clinical practice more and more. Differential diagnosis of pain in the elbow is complex, as there exists a number of pathologies and is a frequent area of transferred pain. The article diagnoses related to this issue. The group consisted of clients diagnosed with epikondilitis radialis humerus, which was applied kineziotape and monitored its effect on pain. The outcome was used a pressure algometer Wagner Force One - Model FDIX. Analysis of the results confirmed the positive effect kineziotapu the pain.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska_prace_Novakova_Veronika.pdfPlný text práce2,08 MBAdobe PDFView/Open
Novakova Veronika - posudek vedouciho prace.pdfPosudek vedoucího práce77,62 kBAdobe PDFView/Open
Novakova Veronika - oponentsky posudek.pdfPosudek oponenta práce77,42 kBAdobe PDFView/Open
Obhajoba Novakova.pdfPrůběh obhajoby práce430,12 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/9278

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.