Title: Využití Vojtovy reflexní lokomoce v rozvoji opěrné funkce horních končetin
Other Titles: Use of Vojta's reflexive locomotion in development of the upper limbs supporting function
Authors: Nováková, Barbora
Advisor: Zahradnická, Ilona
Referee: Ryba, Lukáš
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9279
Keywords: Vojtova reflexní lokomoce;opěrná funkce;horní končetina
Keywords in different language: Vojta's reflexive locomotion;supporting function;upper limb
Abstract: Bakalářská práce se zabývá problematikou opory horních končetin. Je rozdělena na dvě části, teoretickou a praktickou. Teoretická část je věnována Vojtově reflexní lokomoci, kde popisuje výchozí polohy, spoušťové zóny a plánovanou hybnost. Dále se zabývá vývojovou ontogenezí dítěte do jednoho roku a vývojem opory horních končetin v prvním trimenonu. V praktické části jsou uvedeny cíle, hypotézy, popisy metodik a vyšetření. Důležitou částí jsou kazuistiky, které se zabývají účinkem Vojtovi reflexní lokomoce v rozvoji opory horních končetin v poloze tříměsíčního dítěte.
Abstract in different language: This degree thesis is focused on support of upper limbs. It is divided to two parts, theoretical and practical. Theoretical part deals with Vojta?s reflection locomotion. It describes initial positions, trigger zones and planned ability to move. Secondly, it deals with development ontogenesis of child up to the age of one year and deals with development of upper limbs in the first trimenon. The practical part lists targets, hypotheses, methodologies descriptions and examinations. The important part is formed by case histories, that deal with the effect of Vojta?s reflection locomotion on development of support of upper limbs of a three months old child.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska_prace_Novakova_Barbora.pdfPlný text práce9,51 MBAdobe PDFView/Open
Novakova Barbora - posudek vedouci prace.pdfPosudek vedoucího práce68,55 kBAdobe PDFView/Open
Novakova Barbora - oponentsky posudek.pdfPosudek oponenta práce76,64 kBAdobe PDFView/Open
Obhajoba Novakova Barbora.pdfPrůběh obhajoby práce433,59 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/9279

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.