Název: Využití Vojtovy reflexní lokomoce v rozvoji opěrné funkce horních končetin
Další názvy: Use of Vojta's reflexive locomotion in development of the upper limbs supporting function
Autoři: Nováková, Barbora
Vedoucí práce/školitel: Zahradnická, Ilona
Oponent: Ryba, Lukáš
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9279
Klíčová slova: Vojtova reflexní lokomoce;opěrná funkce;horní končetina
Klíčová slova v dalším jazyce: Vojta's reflexive locomotion;supporting function;upper limb
Abstrakt: Bakalářská práce se zabývá problematikou opory horních končetin. Je rozdělena na dvě části, teoretickou a praktickou. Teoretická část je věnována Vojtově reflexní lokomoci, kde popisuje výchozí polohy, spoušťové zóny a plánovanou hybnost. Dále se zabývá vývojovou ontogenezí dítěte do jednoho roku a vývojem opory horních končetin v prvním trimenonu. V praktické části jsou uvedeny cíle, hypotézy, popisy metodik a vyšetření. Důležitou částí jsou kazuistiky, které se zabývají účinkem Vojtovi reflexní lokomoce v rozvoji opory horních končetin v poloze tříměsíčního dítěte.
Abstrakt v dalším jazyce: This degree thesis is focused on support of upper limbs. It is divided to two parts, theoretical and practical. Theoretical part deals with Vojta?s reflection locomotion. It describes initial positions, trigger zones and planned ability to move. Secondly, it deals with development ontogenesis of child up to the age of one year and deals with development of upper limbs in the first trimenon. The practical part lists targets, hypotheses, methodologies descriptions and examinations. The important part is formed by case histories, that deal with the effect of Vojta?s reflection locomotion on development of support of upper limbs of a three months old child.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFE)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarska_prace_Novakova_Barbora.pdfPlný text práce9,51 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Novakova Barbora - posudek vedouci prace.pdfPosudek vedoucího práce68,55 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Novakova Barbora - oponentsky posudek.pdfPosudek oponenta práce76,64 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Obhajoba Novakova Barbora.pdfPrůběh obhajoby práce433,59 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/9279

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.